สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 เม.ย. -24 เม.ย. 2565

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 เม.ย. -24 เม.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลยุติธรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/16609/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 เม.ย. – 24 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ มติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนั้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือ
2) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒ่อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนา ระบบงานคอมพิวเตอร์) ในหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงาน ของรัฐรูปแบบใหม่) หรือเฮกซน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และปัจจุบันเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือ ลูกจ้างชั่วคราวของสํานักงานศาลยุติธรรมที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. เป็นผู้สอบผ่านภาศความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ของสํานักงาน ก.พ. หรือของสํานักงานศาลยุติธรรม ในระดับปริญญาตรีหรือในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า หรือกรณีไม่เป็น ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงานศาลยุติธรรมในการสอบครั้งนี้

»» ไม่มีภาค ก. ก.พ. หรือ ภาค ก. ศาลยุติธรรมสมัครได้แต่ต้องสอบภาค ก. ด้วย หากสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรมใช้ในการสอบภาค ข. เฉพาะของสำนักงานศาลยุติธรรมได้ตลอดชีพโดยไม่ต้องสอบภาค ก. อีก ส่วนท่านที่มีผลการสอบผ่านภาค ก. ก.พ. หรือ ภาค ก. ศาลยุติธรรม อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องสอบภาค ก. ยื่นผลแทนการสอบภาค ก. ศาลยุติธรรมได้เลย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ติดตั้งและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสบุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปอย่าง มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการใช้งานของสำนักงานศาลยุติธรรม
๑.๒ ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
๑.๓ ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตาม ความต้องการและสภาพการใช้งานของสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
๑.๔ เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๕ เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แกไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากที่สุดและมีประสิทธิภาพ
๑.๖ ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล ของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราขการตามภารกิจ หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด
๑.๗ ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ หน่วยงานมากที่สุด
๑.๘ รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการ ใช้งานตามภารกิจของสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
๑.๙ ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เช้าข่าย ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
๑.๑๐ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอแนะการกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทดแทนและการใซ้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป โปรแกรมประยุกต์ การจัดการระบบเครือข่าย เพื่ออำนวยให้ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ta. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด และ สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
๓. ด้านการประสานงาน
๓,๑ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบล้วน และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์ อาทิ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การเขียนชุดคำสั่ง ระบบงานต่าง ๆ ที่ไม่ชับซ้อน เป็นต้น
๓.๒ ประสานการทำงานกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ในกระบวนการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานบรรลุ เป้าหมายและผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนด
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้คำปรึกษาแนะนำแกผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ โปรแกรมประยุกต์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแกไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ โปรแกรม ประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒ ดูแล บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ สามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
๔.๓ ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมี ๓ ภาค ดังนี้
๗.® ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม ๒00 คะแนน)
(๑) ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย ดังต่อไปนี้
๑.๑ วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการสอบ
<3J             
เพอวัดความสามารถ
(ก) ด้านการคิดคำนวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณการแก้ปัญหา เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ และ
(ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์ เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ
๑.๒ วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ (ก) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่าน และการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
(ข) ด้านการใข้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำ หรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงซัอความ
(๒) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ ด้านการพูด เขียน อ่านและพิงภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญชองข้อความในระดับเบื้องต้น
(๓) วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการลื่อสาร (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องด้น
กรณีผู้สมัครสอบตามข้อ ๕.๒ ไม่ต้องสอบภาคนี้
๗.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒00 คะแนน) ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ ข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพิ่มเดิม
๑.๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเดิม
๑.๓ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
๑.๔ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒.๑ ความรู้เรื่องระบบเครือข่าย (Network)
๒.๒ ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
๒.๓ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปและอุปกรณ์
๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ พ่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงานของตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. – 24 เม.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานศาลยุติธรรม

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments