กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-1 มี.ค. 2565 รวม 36 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

ลิงค์: https://ehenx.com/16373/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,ช่างสรรพาวุธ,ช่างปูน,ช่างโลหะ,ช่างประปา,ช่างปูน,ช่างกลโรงงาน,ช่างไฟฟ้า,ช่างไม้,ช่างซ่อมเครื่องยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,280-13,430
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี,กรุงเทพมหานคร (กรมสรรพาวุธทหารเรือ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์ซะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๓๔ อัตรา ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ช่างสรรพาวุธ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ช่างปูน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างโลหะ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างประปา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างปูน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างกลโรงงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างไม้

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างซ่อมเครื่องยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ
๑. พนักงานบริการ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
๑.๒ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๑.๓ มีความรู้การใซ้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๑.๔ เพศชาย/หญิง

๒. พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยนำวิถี กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๒.๑ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
๒.๒ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.๓ มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๒.๔ เพศชาย

๓. พนักงานบริการ กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๓.๑ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
๓.๒ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.๓ มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องด้น
๓.๔ เพศหญิง

๔. พนักงานบริการ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๒ อัตรา
๔.๑ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้ (ม.๓)
๔.๒ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๔.๓ มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๔.๔ เพศหญิง

๕. พนักงานบริการ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๕.๑ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
๕.๒ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๕.๓ มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๕.๔ เพศชาย/หญิง

๖. พนักงานธุรการ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๖.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๖.๒ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๖.๓ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
๖.๔ เพศชาย/หญิง

กลุ่มงานเทคนิค
๗. ช่างสรรพาวุธ กองทดสอบสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๗.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่างกลโรงงาน, สาชางานชางเชื่อม สาขา งานช่างยนต์, สาขาช่างไฟฟ้า, สาขาไฟฟ้ากำลัง, สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, สาขาช่างอุตสาหกรรม, สาขาช่างเทคนิคการผลิต
๗.๒ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๗.๓ เพศชาย/หญิง

๘. ช่างปูน กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๘.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขางานก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ, สถาปัตยกรรม, เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน
๘.๒ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๘.๓ เพศชาย

๙. ช่างสรรพาวุธ กองโรงงานผลิตลูกปีนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๘ อัตรา
๑:.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น ช่างกล ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการผลิต
๙.๒ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๙.๓ เพศชาย

๑๐. ช่างโลหะ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๘ อัตรา ๑๐.๑สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (สาขางานเชื่อมโลหะ, อุตสาหกรรมตัวถังรถโดยสาร) สาขาวิชาเครื่องกล และซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, เขียนแบบเครื่องกล, ชั้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, แม่พิมพ์พลาสติก, แม่พิมพ์โลหะ สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและลีรถยนต์)
๑๐.๒ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๑๐.๓ เพศชาย/หญิง

๑๑. ช่างประปา กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๑๑.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น สาขางานก่อสร้าง โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน ฯลฯ
๑๑.๒ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๑๑.๓ เพศชาย/หญิง

๑๒. ช่างปูน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๒ อัตรา
๑๒.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขางานก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ, สถาปัตยกรรม, เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน
๑๒.๒ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๑๒.๓ เพศชาย/หญิง

๑๓. ช่างกลโรงงาน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ช่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๑๓.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรึอประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างกล เครื่องกลเรือ เครื่องกลอุตสาหกรรม
๑๓.๒ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๑๓.๓ เพศชาย/หญิง

๑๔. ช่างไฟฟ้า กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๑๔.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
๑๔.๒ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๑๔.๓ เพศชาย/หญิง

๑๕. ช่างไม้ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๓ อัตรา
๑๕.๑ สำเร็จการศึกษาประกาคนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขางานก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ, สถาปัตยกรรม, เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน
๑๕.๒ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๑๕.๓ เพศชาย/หญิง

๑๖. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๑๖.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ
๑๖.๒ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๑๖.๓ เพศชาย/หญิง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. พนักงานบริการ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๑. ปฏิบัติงานรวบรวมและรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ
๒. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับราชการ
๔. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยนำวิถี กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๑. ปฏิบัติงานรวบรวมและรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ
๒. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับราชการ
๔. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. พนักงานบริการ กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๑. ปฏิบัติงานรวบรวมและรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ
๒. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับราชการ
๔. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔. พนักงานบริการ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๒ อัตรา
๑. ปฏิบัติงานรวบรวมและรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ
๒. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับราชการ
๔. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๕. พนักงานบริการ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๑. ปฏิบัติงานรวบรวมและรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ
๒. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับราชการ
๔. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๖. พนักงานธุรการ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ
๒. รับ – ส่งเอกสาร เก็บ รวบรวมรืางและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
๓. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการ
๔. ใช้ เก็บ รักษา และข่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานเทคนิค

๗. ช่างสรรพาวุธ กองทดสอบสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๑. ผลิต ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง ปรับ ประกอบ ปรับแต่ง โยกย้าย ช่วยเหลือในการทำลาย ตรวจและ ทดสอบเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธได้แก่ ปืนเล็ก ปืนใหญ่ เครื่องยิงลูกระเบิด และอุปกรณ์หรือบริภัณฑ์อื่น ๆที่เกี่ยวกับสรรพาวุธ
๒. ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์และงานซ่อมเกี่ยวกับงานช่างสรรพๆวุธให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๓. ช่วยเหลือในการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการเกี่ยวกับ งานช่างสรรพาวุธ ตลอดจนนิรภัยโรงงาน
๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๖. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๘. ช่างปูน กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๑. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แกัไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอนและโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างปูน
๒. ออกแบบ วางแผน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างปูน
๓. ตรวจและทดสอบงานช่างปูนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างปูน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๖. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๙. ช่างสรรพาวุธ กองโรงงานผลิตลูกปีนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๘ อัตรา
๑. ผลิต ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง ปรับ ประกอบ ปรับแต่ง โยกย้าย ช่วยเหลือในการทำลาย ตรวจและ ทดสอบเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ อาวุธ จรวด กระสุน วัตถุระเบิด ลูกระเบิด และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสรรพาวุธ
๒. ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์และงานซ่อมเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๓. ทำลายอาวธ กระสุน และวัตถุระเบิด
๔. ช่วยเหลือในการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธตลอด! จนนิรภัยโรงงาน
๕. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๗. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๐. ช่างโลหะ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๘ อัตรา
๑. สร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก่ไข ประสาน และรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่างๆ
๒. วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แกไข ประสานและรื้อถอน สิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่าง ๆ
๓. กำกับและตรวจสอบผลงานในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๔. วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๔. ควบคุมคุณภาพของการผลิต
๖. ควบคุมและดูแลในด้านนิรภัยโรงงาน
๗. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๙. คูและและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๑. ช่างประปา กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๑. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก่ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกียวกับงานช่างไม้
๒. ออกแบบ วางแผน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
๓. ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๖. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๒. ช่างปูน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๒ อัตรา
๑. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก่ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอนและโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างปูน
๒. ออกแบบ วางแผน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างปูน
๓. ตรวจและทดสอบงานช่างปูนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างปูน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๖. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๓. ช่างกลโรงงาน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ช่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๑. ซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก่ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจ และทดสอบ เครื่องกลบางอย่าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอื่น ๆ และบำรุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ประจำโรงงาน ตลอดจนอุปกรณ์และ ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๒. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการช่างกลโรงงาน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๔. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๔. ช่างไฟฟ้า กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๑. ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก่ไข ประกอบ ปรับ ตรวจ และทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด
๒. ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ควบคุมแผงสวิทช์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และงานสายไฟ
๓. ชุบเคลือบผิวโลหะโดยกรรมวิธีทางเคมี – ไฟฟ้า
๔. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟ้า
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๖. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๕. ช่างไม้ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๓ อัตรา
๑. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
๒. ออกแบบ วางแผน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
๓. ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๖. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๖. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๑. ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบเครื่องยนต์ต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๒. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๔. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

รายละเอียดวิชาที่สอบพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๕
กลุ่มงานบริการ
๑. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยนำวิถี กรมสรรพาวุธทหารเรือ พนักงานบริการ กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ พนักงานบริการ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ และ พนักงานบริการ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ วิชาที่ใช่ในการสอบ จำนวน ๑๐๐ คะแนน ลักษณะข้อสอบแบบปรนัย
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
–    ความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ภาษาไทย,ความรู้ทั่วไป,สังคมศึกษา,วิทยาศาสตร์เบื้องต้น)
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเดิม
–    สอบสัมภาษณ์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทักษะและอื่น ๆ
๒. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ วิชาที่ใข้ในการสอบ จำนวน ๑๐๐ คะแนน ลักษณะข้อลอบแบบปรนัย
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่ม
–    ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
–    สอบสัมภาษณ์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทักษะและอื่น ๆ
กลุ่มงานเทคนิค
๓. ตำแหน่ง ช่างสรรพาวุธ กองทดสอบสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ วิชาที่ใช้ในการสอบ ภาคทฤษฎี จำนวน ๑๐๐ คะแนน ลักษณะข้อลอบ ปรนัย/อัตนัย
–    คู่มือ ช่างกลโรงงาน HAND TOOLS ผู้เรียบเรียง :น.ต.ประจวบ สุจิรัตน์
–    คู่มือ งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ผู้เรียบเรียง : รองศาสตราจารย์ อำพล ซื่อตรง 1 ชะลอ การทวี
–    คู่มือ วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม ผู้เรียบเรียง : นริศ สุวรรณางกูล
–    คู่มือ วิชาพื้นฐาน สาขาวิชาช่างยนต์ ผู้เรียบเรียง : อำนาจ ชื่อตรง
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับแกไขเพิ่มเดิม
๔. ตำแหน่ง ช่างปูน กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ และ ช่างปูน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
วิชาที่ใช่ในการสอบ ภาคทฤษฎี จำนวน ๕๐ คะแนน ลักษณะข้อสอบ ปรนัย ภาคปฏิบัติ จำนวน ๕๐ คะแนน ลักษณะข้อสอบ ปฏิบัติจริง
–    เทคนิคก่อสร้าง ผู้แต่ง วิทวัส สิทธิกูล
–    ช่างปูนก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย
–    เทคนิคงานปูน – คอตกรีต ผู้แต่ง ประณต กุลประสูตร
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๔. ตำแหน่ง ช่างสรรพาวุธ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ
วิชาที่ใช้ในการสอบ ภาคทฤษฎี จำนวน ๕๐ คะแนน ลักษณะข้อสอบ ปรนัย ภาคปฏิบัติ จำนวน ๕๐ คะแนน ลักษณะข้อลอบ ปฏิบัติจริง
–    ทฤษฎีเครื่องมือกลเบื้องต้น ผู้แต่ง สุชาติ ถูกระเบียบ
– ๒ –
–    ทฤษฎีข่างกลทั่วไป ผู้แต่ง วิทยา ทองขาว
–    การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน ผู้แต่ง ไวพจน์ ศรีธัญ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับแก่ไขเพิ่มเติม
๖. ตำแหน่ง ช่างโลหะ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ วิชาที่ใข้ในการสอบ ภาคทฤษฎี จำนวน ๕๐ คะแนน ลักษณะข้อสอบ ปรนัย ภาคปฏิบัติ จำนวน ๕๐ คะแนน ลักษณะข้อสอบ ปฏิบัติจริง
–    พื้นฐานช่างโลหะ ผู้แต่ง อาจารย์ กฤษณ์ อินทรนนท์
–    การออกแบบงานโลหะ ผู้แต่ง บัณฑิต ใจชื่น
–    ทฤษฎีเครื่องมือกล ผู้แต่ง อำนาจ ทองแสน
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับแก่ไขเพิ่มเดิม
๗. ตำแหน่ง ช่างประปา กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
วิขาที่ใข้ในการสอบ ภาคทฤษฎี จำนวน ๕๐ คะแนน ลักษณะข้อลอบ ปรนัย ภาคปฏิบัติ จำนวน ๕๐ คะแนน ลักษณะข้อสอบ ปฏิบัติจริง
–    เทคนิคก่อสร้าง ผู้แต่ง วิทวัส สิทธิกูล
–    เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร ผู้แต่ง ประณต กุลประสูตร
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับแก่ไขเพิ่มเดิม
๘. ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ วิชาที่ใชในการสอบ ภาคทฤษฎี จำนวน ๕๐ คะแนน ลักษณะข้อสอบ ปรนัย ภาคปฏิบัติ จำนวน ๕๐ คะแนน ลักษณะข้อสอบ ปฏิบัติจริง
–    งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ผู้แต่ง อำนาจ ทองแสน
–    ทฤษฎีเครื่องมือกล ผู้แต่ง วิโรจน์ สุวรรณรัตน์
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับแก่ไขเพิมเดิม
๙. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
วิชาที่ใข้ในการสอบ ภาคทฤษฎี จำนวน ๕๐ คะแนน ลักษณะข้อสอบ ปรนัย ภาคปฏิบัติ จำนวน ๕๐ คะแนน ลักษณะข้อสอบ ปฏิบัติจริง
–    การติดตั้งฟ้าภายในอาคาร โรงงาน ผู้แต่ง มงคล ชมบุญ
–    มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ผู้แต่ง ณรงค์ สอนตะวัน
–    ชุบโครเมี่ยม – ชุบทอง ผู้แต่ง อนันต์ ทองมอญ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับแก่ไขเพิ่มเดิม
๑    ๐. ตำแหน่ง ช่างไม้ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
วิชาที่ใชในการลอบ ภาคทฤษฎี จำนวน ๕๐ คะแนน ลักษณะข้อลอบ ปรนัย ภาคปฏิบัติ จำนวน ๕๐ คะแนน ลักษณะข้อสอบ ปฏิบัติจริง
–    เทคนิคก่อสร้าง ผู้แต่ง วิทวัส สิทธิทูล
–    เทคนิคงานไม้ ผู้แต่ง ประณต กุลประสูติ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเดิม
๑๑. ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุชทหารเรือ วิชาที่ใช่ในการสอบ ภาคทฤษฎี จำนวน ๕๐ คะแนน ลักษณะข้อสอบ ปรนัย ภาคปฏิบัติ จำนวน ๕0 คะแนน ลักษณะข้อลอบ ปฏิบัติจริง
–    งานเครื่องยนต์ดีเซล ผู้แต่ง รศ.อำพล ชื่อตรง
–    งานเครื่องยนต์แก๊สโซตีน ผู้แต่ง อาจารย์ วัฒนา อันสุรีย์ และ อาจารย์ ธิติ ธาตรีนรานนท์
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับแกไขเพิ่มเดิม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครที่ กองบังคับการ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 – 1 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมสรรพาวุธทหารเรือ

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments