กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.พ. -4 มี.ค. 2565 รวม 7 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16372/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคค,นักพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานบริการ,พี่เลี้ยง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,บุรีรัมย์,พระนครศรีอยุธยา,ลำปาง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ก.พ. – 4 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักพัฒนาสังคม

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พี่เลี้ยง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคค

ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา


นักพัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

๑. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) ในทุกสาขาวิชา
๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
๓. มีทักษะการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี


พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖)


พี่เลี้ยง

ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักทรัพยากรบุคค

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังและทรัพยากรบุคคล การสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง การสอบคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอนย้าย การเลื่อนระดับ การประเมินผลงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออกจากงานและการให้กลับเซัาทำงาน
๒. รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลด้านจำแนกตำแหน่งและประเมินผล กำลังคน และการจัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบ และทักษะความสามารถของตำแหน่ง และการกำหนดระดับ ตำแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสารสนเทศและข้อมูลบุคคล การบันทึก ทะเบียนประวัติบุคลากร การควบคุมการเกษียณอายุของบุคลากร การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร การจัดทำ ฐานข้อมูลบุคลากร และการสรรหาบุคลากรดีเด่น
๔. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การฟิกอบรมและพัฒนาบุคลากร การวางแผนทางก้าวหน้า การดูแลนักเรียนทุน และบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กลุ่มงานจริยธรรม และองค์กรคุณธรรม
๖. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักพัฒนาสังคม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ จัดบริการสวัสดิการสังคมและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสังคม
๒. รวบรวม ติดตาม จัดเก็บข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทาง สังคม สถานการณ์ผู้สูงอายุ และข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์และเฝ็าระวังทางสังคม เพื่อ ประกอบการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม และวางแผนป้องกัน แก้ไข และพัฒนางานผู้สูงอายุในเขต พื้นที่รับผิดชอบ
๓. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงาน ของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
๔. ประสานการทำงาน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามให้คำแนะนำแก่ภาคี เครือข่าย ชมรม องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวซ้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ร่วมจัดประชุม อบรม และถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ และด้านการสร้างระบบการเฝ็าระวังและเตือนภัยผู้สูงอายุ
๖. ประสานการทำงานกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
๗. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามทั่1ด้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
๑. ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูล งานสารบรรณ และงานบริการทั่วไป
เพอใช้กับคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ
๒. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือตามระเบียบ วิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์    ๔. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบข้อมูลในเว็บไซตํให้เป็นปัจจุบัน ๕. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำจดหมายข่าว/ประชาสัมพันธ์ ๖. จัดทำรายงานการใช้พลังงานของหน่วยงาน ๗. ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ๘. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานบริการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
๑. ปฏิบัติงานให้บริการช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านปัจจัย ๔ การกินอยู่ หลับ
นอน ตลอดจนการสุขาภิบาลและอนามัย การทำความสะอาดและการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน ห้องพัก ห้องสุขาและเครื่องใช้ต่าง ๆ ในที่พักอาศัย เสื้อผ้าและของใช้ของผู้รับบริการ
๒. ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ผู้สูงอายุ ที่เจ็บป่วย เจ็บป่วยเรื้อรัง ติดเตียง ชราภาพ หลงลืมและนำผู้สูงอายุ เช้ารับการรักษาพยาบาล
๓. ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานในการให้บริการต้อนรับ อำนวยความสะดวก รับรองแขก คณะผู้จัดเลี้ยงอาหาร แจกเงิน มอบสิ่งของ และจัดกิจกรรมหรือผู้มาใช้บริการ พร้อมให้บริการ เครื่องดื่มในการรับรองแขก รวมถึงงานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไปเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ถูกต้อง เหมาะสมตามมาตรฐาน
๔. ให้บริการด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการติดต่อต้อนรับชี้แจงทั่วๆ ไป เพื่อไขข้อข้องใจ และช่วยตอบคำถามให้แก่ประชาชนที,มารับบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเป็น ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
๕. ร่วมจัดกิจกรรมและบริการ พร้อมนำผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
๖. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


พี่เลี้ยง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
๑. ปฏิบัติงานให้บริการช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านปัจจัย ๔ การกินอยู่ หลับ นอน
ตลอดจนการสุขาภิบาลและอนามัย การทำความสะอาดและการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน ห้องพัก ห้องสุขา และเครื่องใช้ต่าง ๆ ในที่พักอาศัย ตลอดจนเสื้อผ้าและของใช้ของผู้รับบริการ
๒. ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ผู้สูงอายุ ที่เจ็บป่วย เจ็บป่วยเรื้อรัง ติดเตียง ชราภาพ หลงลืมและนำผู้สูงอายุ เช้ารับการรักษาพยาบาล
ของศูนย์ฯ    ๓. ร่วมจัดกิจกรรมและบริการ พร้อมนำผู้รับบริการเช้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ๔. สนับสนุนการรับโทรศัพท์รับบริจาค ร่วมต้อนรับผู้บริจาคและอำนวย
ความสะดวกแก,ผู้มาใช้บริการและเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
๕. รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบำบัดของผู้รับบริการตามที่ได้รับ มอบหมาย พร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการศูนย์ฯ
๖. เฝ็าระวังในการดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตราย ๗. รับผิดชอบ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยอาคารนอนผู้สูงอายุ ๘. รับชอบดูแลผู้สูงอายุในเวลาราชการและนอกราชการตามที่ได้รับมอบหมาย ๙. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักทรัพยากรบุคค

๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไชเพิ่มเดิม
๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญตผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๓. พระราชบัญญตระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๔. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
๕. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)


นักพัฒนาสังคม

๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๓. ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจและบทบาทหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
๔. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ
๕. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
๖. ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและการสังคมสงเคราะห์


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office


พนักงานบริการ

๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๓. ความรูความสามารถทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง


พี่เลี้ยง

๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
    ๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม ๓. ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ
๔. ความรู้เกี่ยวกับบทบาท จริยธรรมและแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การปฐมพยาบาลและการใช้ยาเบื้องต้น การดูแลสภาพจิตใจเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เป็นต้น
    ๕. ทัศนคติต่อการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครช้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งนี้ จัดส่ง ใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน (ที่มีระบบการลงทะเบียน) โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนส่ง เอกชนประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 – 4 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ file 1 | file 2

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments