กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 ก.พ. 2565

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 ก.พ. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กศน.

ลิงค์: https://ehenx.com/16371/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูกศน.ตำบล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: อำนาจเจริญ (สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กคน.ตำบล จำนวน ๔ อัตรา เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๑๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กทม. ปฏิบัติราชการ แทน และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑ /๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง แก่ไข เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจ ข้อ ๔ และตามหนังสือสำนักงาน กคน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๘๓๙๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก่ไขคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กคน. จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครู กศน.ตำบล

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครู กศน.ตำบล

 ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กคน.ตำบล ต้องมี วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง หรือคุรุสภาให้การรับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนจัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อให้บริการข้อมูล ข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

วิชาที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การประเมินครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๒00 คะแนน)
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
–    เหตุการณ์ปัจจุบัน
–    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
–    นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน.
–    ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๘๐)
–    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
–    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
–    พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
–    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
–    ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เข่น Microsoft
word , Microsoft Power point, Microsoft Excel
๒. ความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
–    การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
–    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
–    การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ
–    ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
–    การประเมินผลโครงการ และรายงานผลโครงการ
–    สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
–    การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ
–    การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
–    บทบาทภารกิจ ครู กคน.ตำบล
–    ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
การประเมินครั้งที่ ๒ โดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) ดังนี้
๑. ประเมินจากใบสมัคร แฟ้มสะสมผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนางาน(๕O คะแนน)
พิจารณาจากการใบสมัคร แฟ้มสะสมงาน วิสัยทัน์และแนวทางการพัฒนางาน
๒. การสัมภาษณ์ ( ๕0 คะแนน )
พิจารณาความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ทำงาน ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรืองต่างๆ บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความประพฤติและอุปนิสัย การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ แรงจูงใจ จริยธรรม คุณธรรม ความพร้อมของผู้สมัคร

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ติดต่อขอรายละเอียดและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กศน.

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments