สนจ.อุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ธ.ค. -7 ม.ค. 2565

สนจ.อุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ธ.ค. -7 ม.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.อุตรดิตถ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15906/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ (สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ธ.ค. – 7 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.อุตรดิตถ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ จะดำเนินการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณลักษณะเฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ลงวันที่ ๕เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจ การบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิชาการพัสดุ

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิชาการพัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
(๒) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแบบต่าง ๆ เช่น วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีการ คัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ
(๓) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ไดโดยสะดวก
(๔) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พรัอมใช้งาน
(๕) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้ พัสดุเกิดประโยชน์ให้แกทางราชการได้มากที่สุด
(๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแกเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เช่น ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคู่มีอประจำสำหรับการฟิกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ ข้อกำหนด
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานวิชาการพัสดุ

๑. การประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๐ คะแนน) ๑.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
๑.๒ แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
๑.๓ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งภารกิจเป้าหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
๒. การประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๘๐ คะแนน)
๒.๑ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
๒.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓ กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบๆ และแนวทางที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๒.๔ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังภาครัฐ
๒.๕ กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
๒.๖ ระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน
ส่งคลัง
๒.๗ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๒.๘ ระเบียบงานสารบรรณ
๒.๙ ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๒.๑๐ ระเบียบว่าด้วยพนักงานราขการ
๒.๑๑ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพนักงานราชการทั่วไปใน
ตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.อุตรดิตถ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.อุตรดิตถ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments