Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ธ.ค. -5 ม.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

ลิงค์: https://ehenx.com/15907/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู (วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง สถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรร หา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เรือง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ที ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสวิชา ๓๐๑ สาขาวิชาการบัญชี คุณวุฒิที่สอดคล้อง ที่เหมาะสมกับลักษณะงานทีปฏิบัติตามรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้

๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม1หลังวันรับสมัครสอบแข่งชันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจำเป็น ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการ จัดทำสัญญาจ้าง (กรณีกลุ่มสาขาวิชาขาดแคลน ๗๒ สาขาวิชา)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน หรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้อง ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัติงาน ในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ส่วนที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
–    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
–    พระราชบิญญ’ติความผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป (ต่อ) –    พระราชบัญญติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศคณะ กรรมการบริหาร พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง –    พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ –    ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน –    ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย –    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้ โปรแกรมประยุกต้ในสำนักงาน
สวนที ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครู ตามรหัสกลุ่มวิชา รหัสกลุ่มวิชาการบัญชี ๓๐๑
๕.๒ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ส่วนที่ ๓ : สอบสัมภาษณ์ ๑. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน ๒. การคิดวิเคราะห์ ๓. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ๔. การสื่อสารโดยการพูด

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments