กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 พ.ย. -12 พ.ย. 2564

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 พ.ย. -12 พ.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/15616/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (สำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต ๑)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 พ.ย. – 12 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ดำเนินการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. คุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 


เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

1. คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม หรือทางสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี
2. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
5. ปฏิบัติงานด้านธุรการร่างและพิมพ์หนังสือราชการและการรับ – การส่งเอกสาร
6. จัดเตรียมเอกสารการประชุม จัดทำรายงานต่าง ๆ ค้นคว้าและจัดเก็บเอกสาร
7. รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
8. จัดทำใบสำคัญ และเอกสารด้านการเงิน ด้านพัสดุระดับต้น ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
9. ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเข้าระบบ GFMIS
10. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน และรายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

1. ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการสำรวจการทำแผนที่ และการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ
2. ตรวจสอบ และถ่ายทอดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
3. จัดเตรียม จัดเก็บ และให้บริการข้อมูลแผนที่
4. นำเข้า ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวร ข้อมูลแผนที่ลายเส้นในระบบคอมพิวเตอร์
5. ร่วมจัดทำ รวบรวมข้อมูล (Meta Data) ด้านภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม
และแฟ้มข้อมูลแผนที่ทุกประเภท เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับบริการหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดินและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6. ร่วมจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ และร่วมจัดเก็บ รวบรวม และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน
7. ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี และโปรแกรมการใช้งานด้านภูมิสารสนเทศ
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร แบ่งออกเป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดังนี้ ครั้งที่ 1 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน) ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแนบท้ายประกาศนี้ 


เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร แบ่งออกเป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดังนี้ ครั้งที่ 1 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน) ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแนบท้ายประกาศนี้ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองไต้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต ๑ สำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต ๑ เลขที่ ๕๖ หมู่ ๒ ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 12 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาที่ดิน

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments