Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565

สนจ.สิงห์บุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/17198/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สิงห์บุรี (สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสิงห์บุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ และคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๒๑๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิชาการพัสดุ

๑. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
๒. ตรวจสอบและดูแลการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุแบบต่างๆ เช่น วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีการ คัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ
๓. จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
๔. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
๕. จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
๖. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เช่น ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฟิกอบรมและวิธีใช้ อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และข้อกำหนด
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

พนักงานวิชาการพัสดุ

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐คะแนน)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
๑.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สารสนเทศ การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่
–    กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
–    กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
–    ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของ จังหวัดสิงห์บุรี
๑.๔ ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมพื้นฐาน)
๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๖๐ คะแนน)
ความรู้และทักษะพื้นฐานที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ
๒.๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัสดุ
๒.๒ ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๒.๓ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ ได้แก่ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ
๒.๔ ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๒.๕ กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๒.๖ ■กฎหมายเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.สิงห์บุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากร บุคคล

สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 – 1 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สนจ.สิงห์บุรี

แผนที่ file 1

Comments

comments