กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ต.ค. -15 ต.ค. 2564

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ต.ค. -15 ต.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/15505/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (ศูนย์วิจัยและบำรุง พันธุสัตว์อุดรธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ต.ค. – 15 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักพัฒนาพันธ์สัตว์ กรมปคุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงาน ราชการ ลงวันที่ 11กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(1)    ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม หรือ
(2)    ได้รับคุณวุฒิประกาศนึยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
(3)    สามารถปฏิบัติงานในพนที่ได้
(4)    เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

(1)    รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธ์สัตว์ ผลิตพันธ์พืชอาหารสัตว์
(2)    ติดตามและบันทิกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธ์ และพืชอาหารสัตว์
(3)    ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
(4)    ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธ์สัตว์ชองเกษตรกร
(5)    ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
(6)    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปคุสัตว์
(7)    ปฏีบีติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

(1)    มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(2)    มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(3)    มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป

ศูนย์วิจัยและบำรุง พันธุสัตว์อุดรธานี ศูนย์วิจัยและบำรุง พันธุสัตว์อุดรธานี เลขที่ 228 หมู่ 4 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 – 15 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 12 ต.ค. 2564

สอบวันที่: 12 ต.ค. 2564

ประกาศผลสอบ: 12 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments