กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ต.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ต.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15500/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

(๑) ดูแล จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน และการประสานงาน กับส่วนกลาง
(๒) ควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช่อม/แก้ไขปัญหาขัดข้อง ของโปรแกรมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใขังาน
(๓) จัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ปรับแก้ และจัดทำรายงาน
(๔) แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(๑) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์ หนังสือราชการ และเอกสารต่าง ๆ
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ และเครือข่าย คอมพิวเตอร์
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ
(๔) แก้ไขปัญหาขัดข้องเบื้องด้นของเครื่องคอมพิวเตอร์
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ภาคความรู้ความสามารถทั้วไป (ภาค ก.)

(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแกิไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

(๒) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) ความรู้ทั่วไปทางด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
(๒) ความรู้ความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องด้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแกไขปัญหา เชิงปริมาณ และข้อมุลต่างๆ

(๒) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพการหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
-WORD
–    EXCEL
–    PowerPoint
–    การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail)
–    ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 – 18 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments