กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ต.ค. -20 ต.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการจัดหางาน

ลิงค์: https://ehenx.com/15501/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พะเยา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ต.ค. – 20 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพะเยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา มีความประสงค์ รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และคำสั่งจังหวัด พะเยา ที่ ๒๓๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิชาการแรงงาน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการแรงงาน

ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นต่างๆ ด้านแรงงาน เพื่อการกำหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงานและโครงการเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน และเพอื่ขอความช่วยเหลือ การประสานความร่วใมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน การจัดทำ รวบรวม ศึกาา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การพัฒนาสื่อสารตลาดแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทำ อบรมเผยอพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน การพัฒนาระบบบริการจัดหางาน การจัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การแนะแนวอาชีพ การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการแรงงาน

– สอบข้อเขียน แบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน และกรมการจัดหางาน จำนวน 70 ข้อ – การทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office เช่น Word, Excel, PowerPoint เป็นต้น จำนวน 30 ข้อ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมการจัดหางาน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 – 20 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการจัดหางาน

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments