กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2564 รวม 40 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15461/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,พยาบาล,เภสัชกร,นักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข,นักกิจกรรมบำบัด,นายช่างโยธา,โภชนากร,พนักงานบริการ(ประจำกลุ่มงานโภชนศาสตร์),พนักงานบริการเอกสารทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,พนักงานซักฟอก,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 6,905-26,500
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (โรงพยาบาลท่าโรงช้าง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยโรงพยาบาลท่าโรงช้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จำนวน ๔๐ อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20700- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11000- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


เภสัชกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 26500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคนิคการแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13300- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักกิจกรรมบำบัด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


โภชนากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8596- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานบริการ (ประจำกลุ่มงานโภชนศาสตร์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 6905- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8596- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8596- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8596- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานซักฟอก

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 6905- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7200- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 6905- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขา การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล


ผู้ช่วยพยาบาล

ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่าตามหลักสูตร 1 ปีที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด


เภสัชกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม


นักเทคนิคการแพทย์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์


นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม
อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,300. – บาท


นักกิจกรรมบำบัด

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาทาง กิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด


นายช่างโยธา

1. เพศชาย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา”เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี เช่น โปรแกรม Microsoft office ฯลฯ
5. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. หนังสือรับรองการทำงานด้านช่างโยธา (ถ้ามี)


โภชนากร

1. เพศหญิง 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ได้รับวุฒิการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอาหารและ โภชนาการ


พนักงานบริการ (ประจำกลุ่มงานโภชนศาสตร์)

1. เพศหญิง
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า


พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

1. เพศหญิงและชาย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ได้รับวุฒิการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร บริหารธุรกิจ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานธุรการ

1. เพศหญิงและชาย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ได้รับวุฒิการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร บริหารธุรกิจ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, MS Word, MS Excel และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

1. เพศหญิงและชาย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ได้รับวุฒิการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สูง กว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ มีจิตใจรักงานบริการ
5. มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษหรือพูดได้มากกว่า 1 ภาษาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


พนักงานซักฟอก

1. เพศชาย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ได้รับวุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า..


พนักงานขับรถยนต์

1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
2. มีใบอนุญาตขับขี่จากกรมขนส่งทางบกประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล
3. มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
4. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถเดินทางมาปฏิบัติราชการได้สะดวกไม่เป็น อุปสรรคต่อการทำงาน
5. มีความสามารถขับขี่รถยนต์ไปต่างจังหวัด ด้วยความชำนาญเส้นทาง..


พนักงานบริการ

1. เพศหญิงและชาย :
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ได้รับวุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments