กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ก.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมการปกครอง  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ก.ย. 2564  รวม 6 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/15376/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปกครอง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยกรมการปกครองจะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำราชการส่วนกลางตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสบุนการขับเคลื่อนนโยบาย ของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดกรมการปกครอง ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แกไขเพิ่มเดิมฯ จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างเหมาบริการสังกัดกรมการปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปกครอง

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปกครอง

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี
(๓) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกากีนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ จากสถานศึกษาที ก.พ. รับรอง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๒ ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
(๑) มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด สามารถพิมพ์หนังสือราชการ และมีความรู้ด้านโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กช์เซล ในการบริหารข้อมูลได้
(fe) มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ปกครอง

(๑) ปฏิบัติงานธุรการ สนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณ การใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ งานบริการทั่วไป เช่น การรับล่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึก ข้อมูล การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวก ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(๒) ปฏิบัติงานการให้บริการ สนับสนุนการปฏิบัติการรับคำขอ และดำเนินการ
ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติและอนุญาตตามกฎหมายที่กรมการปกครองรับผิดชอบ เช่น งานอาวุธปืน งานการพนัน งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานควบคุมการเรี่ยไร งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม งานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร งานตรวจพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น งานเร่งรัด การให้สถานะตามกฎหมายกับบุคคล งานด้านการปกครองท้องที่ ฯลฯ ตลอดจนสนับสนุน การขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในภารกิจของกรมการปกครอง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการปกครอง  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และ กรอกข้อมูลและลงนามด้วยลายมือของตนเอง หลังจากนั้นส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและอยู่ใน รูปแบบเอกสาร PDF (Portable Document Format) ให้กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ได้ทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ hrplandopa@gmail.com

กรมการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 – 16 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการปกครอง

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments