กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 6 ก.ย. -17 ก.ย. 2564 รวม 7 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 6 ก.ย. -17 ก.ย. 2564 รวม 7 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15322/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำตึก
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวส.,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 7,590-12,240
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ก.ย. – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลนางรอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลนางรอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวง สาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๗ อัตรา โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12240- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590-8300 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานประจำตึก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการ บัญชี และสาขาการเงินและการธนาคาร หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.ได้รับประกาศนียบัตรห่รือคุณวุฒิอย่างอื่นที่กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเป็พาะสำหรับตำแหน่งนี้


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ่ชั้น่สูงเวชระเบียน หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางการพยาบาล เวชสถิติ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมับดิเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

๑. มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
๒. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
๓. ได้รับวุฒิประกาศนึยบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือ
๔. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


พนักงานประจำตึก

๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
๒. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นตามที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้!ด้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๑. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๒. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๓. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ชึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปชองส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๒. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ๓. ตรวจสอบและลูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เภิดค๓มถูกต้องในการปฏิบัติงาน ๔. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี๋ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ หน่วยงาน
๒. ด้านการบริการ
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
๒. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ การทำงานของหน่วยงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ปฏิบัติงานทางด้านเวชสถิติ ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานให้บริการงานเวชระเบียน การจำแนก ประเภทผู้ป่วยในการรักษากลุ่มเฉพาะโรค รวบรวมข้อมูลเวชระเบียน สถิติประเภทต่างๆ ให้รหัสทางการแพทย์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน ด้านเวชสถิติ ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบและ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านปฏิบัติการ
๑. ให้บริการในงานเวชระเบียน อย่างมีมาตรฐานเพื่อการรักษา ดูแลสุขภาพผู้ป่วย
๒. ให้บริการ จำแนกประเภทผู้ป่วย เพื่อการส่งผู้ป่วยไปรับการรักษากลุ่มเฉพาะโรคได้อย่างถูกต้อง
๓. ให้รหัสทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของ บุคลากรทางการแพทย์
๔. เก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
๒. ด้านบริการ
๑. ให้บริการข้อมูลเวชระเบียนและสถิติประเภทต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทาง การแพทย์ ประชาช่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ศึกษา อ้างอิง วางแผนงานต่าง ๆ
๒. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
๓. ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มี ความชำนาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การสงเสริมสุขภาพ การพื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุม ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ ปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่าง ๆ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบของ แพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้
๑. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการคิดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียม ตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่าง ๆ ให้มีจำนวนเพียงพอ ครบถ้วน และพร้อมใช้งาน
๒. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไช้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น พลิกตะแครงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น
๓. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิป่ติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และคิดตาม พื้นฟูสุขภาพในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา
๔. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มี คุณภาพ
๕. ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้ เป็นไปตามหลักมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
๗. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ


พนักงานประจำตึก

ปฏิบัติงานด้านอาคาร สถานที่ ในการดูแล ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ สิ่งแวดล้อมและ เก็บรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งอำนวยความสะดวกติดต่องานระหว่าง หน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทำงานที่ต้อง บริหารจัดการ ดูแล จัดทำความสะอาด อาคารสถานที่ ปริเวถสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานให้สะอาดปลอดภัยและการเก็บรักษา ทำความสะอาด เครื่องมือ เค่รื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
๑. ดูแล จัดทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบและสิ่งแวดล้อมภายใน หน่วยงาน เพื่อให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน
๒. จัดเตรียม เก็บรักษา ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้มารับบริการ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่ หน่วยงานกำหนด
๓. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๔. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวช้อง เพื่อสร้าง ความเช้าใจและร่วมมือในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. – 17 ก.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments