กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ก.ย. -10 ก.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ก.ย. -10 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15323/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พี่เลี้ยง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ย. – 10 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4 /๒๕๖๔

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมอนามัย ที่ ๗๖๗/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติ ราชการแทน ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการว่าจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๔ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักกายภาพบำบัด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พี่เลี้ยง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักกายภาพบำบัด

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทาง กายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัดหรือใบอนุญาตเป็นผู้’ประกอบ วิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด


เจ้าพนักงานธุรการ

(๑) ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ, ภาษาต่างประเทศ
(๒) มีทักษะและสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Soft Ware พื้นฐาน (Word, Excel, Power Point)
(๓) สามารถใช้ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ Internet ได้


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(๑) ได้รับคุณวุฒิประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาการบัญชี ส่าขาวิชาการเงินและการธนาคาร
(๒) มีทักษะและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน (Word, Excel, Power point) ได้


พี่เลี้ยง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ได้รัปวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนด้นหรือเทียบเท่า
๒. เพศหญิง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักกายภาพบำบัด

(๑)ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้1ด้รับการบริการที่ถูกต้อง เหมาะสม
(๒) คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบำบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้ การบริการทางกายภาพบำบัดเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และเวลา
(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบำบัด เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ
(๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา พื่นฟูสุขภาพประชาชน ด้วยวิชาชีพทางด้านกายภาพบำบัด เพื่อ สุขภาพที่ดีของประชาชน
(๕) ปฏิน้ติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

(๑) ปฏิบํชิงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ – ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ
(๒) รวบรวม หรือจัดทำข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม จัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเป็นหลักฐานในการสืบค้นของทางราชการ
(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบํชิงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะ และปรับปรุงการปฏิบํติงาน ไ..’^’
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(๑) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี’โนระดับด้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด
(๒) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน
(๓) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


พี่เลี้ยง

(๑) รับผิดชอบดูแลเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง ๓ เดือน – ๔ ปี
(๒) ช่วยจัดทำ/เตรียมสื่อการสอน อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ
(๓) ช่วยดูแลฟิกหัดในการช่วยเหลือตนเองปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับวัย
(๔) ร่วมพัฒนาการบริการของสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และกิจกรรมอื่น ๆ ของหน่วยงาน ตาม
ความเหมาะสม
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งาน การเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 10 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043235902

ต่อ 1201 – 1203

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments