Categories
งานราชการอื่นๆ

สอบท้องถิ่น เทศบาลอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 ก.ย. 2564 รวม 46 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลอุบลราชธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/15291/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิทยุ,พนักงานดับเพลิง,นักการ,คนงาน,คนงานประจำรถขยะ,พนักงานขับรถยนต์,ภารโรง,ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปวช.,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,000-
อัตราว่าง: 46
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น เทศบาลอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร

ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการ สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๔๖ อัตรา สังกัดเทศบาลนคร อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ โดยจะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๖๔ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิมข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งประกาศพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด อุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิทยุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานดับเพลิง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


นักการ

อัตราว่าง : 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนงาน

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


คนงานประจำรถขยะ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ภารโรง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิทยุ


พนักงานดับเพลิง

๑. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและ นํ้ายาเคมีต่างๆ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการผึเกจากหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ผึเกให้


นักการ

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่


คนงาน

มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


คนงานประจำรถขยะ

มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่


พนักงานขับรถยนต์

มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย


ภารโรง

มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะช่อมแชม ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้


ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

๑. มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี
๒. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนึยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ขึ้นไป สำหรับบุคคลที่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ปริญญาสาขาอื่นๆ อนุปริญญา จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสมตามคณะกรรมการกำหนดและต้องเป็นผู้ที่มี ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ กำหนด (ตามเอกสารกำหนดวิธีการสรรหาและเลือกสรรฯ)
๓. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๔. มีสุขภาพแข็งแรง
๕. มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟินเฟิอนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
๖. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์ สังคม มีความตั้งใจ
๗. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจ จะปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม
๘. เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลอุบลราชธานี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 – 1 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045246060

ต่อ 164

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลอุบลราชธานี

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments