สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ย. -10 ก.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ย. -10 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ลิงค์: https://ehenx.com/15290/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ย. – 10 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มงาน บริหารทั่วไป สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อให้ทำหน้าที่สอนและทำงาน ประจำในสำนักงานของอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการและ คำสั่งวิทยาลัยเทคนิค สมุทรสาคร ที่ ๖๖๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ เลือกสรร ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๓.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัส สาขาวิชา ๒๐๖ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลบํ (ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
๓.๒ ประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับ อนุมิติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 10 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments