กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ 6 ก.ย. -14 ก.ย. 2564 รวม 39 อัตรา,

กรมแพทย์ทหารอากาศ  เปิดรับสมัครสอบ 6 ก.ย. -14 ก.ย. 2564  รวม 39 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมแพทย์ทหารอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15292/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 39
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ก.ย. – 14 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วย กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๓๙ คน มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาล

อัตราว่าง : 39 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พยาบาล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๑ เพศหญิง มีอายุไม่ตากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
ส่วนสูงไม่ตากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร นํ้าหนักไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม
๒.๒ มีสัญชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย
๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุช
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธึ๋ใจ
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
๒.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๒.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏีบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือมี
จิตฟืนเฟือนไม่สมประกอบ
๒.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างลูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๒.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๙ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
๒.๑๐ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัย
๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
๒.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชันหนึ่ง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมแพทย์ทหารอากาศ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหมกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 – 14 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025347234

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมแพทย์ทหารอากาศ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments