กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 ส.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 ส.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15157/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (โรงพยาบาลสุรินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจัะหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน ราชกา; หัวไป ฉะนั้น อ”ศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่เนไขการสริรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕(ซอ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติ เฉพาะชองกลุ่มงาบ และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓เรื่อง มอบอำนาจ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๙๐(ริ/๒๕๖๔ ลงวันห ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้แก่ หัวหน้า ส่วนราชก” รส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ภาคผนวก ค. ข้อ ๑ การบริหารงานบุคคล ๑.๑ การบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ตามระแ J ขนสำนักนายก:!ฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ คำสั่ง ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในทุกขนี้ตอน (ยกเร้น การดำเนินการทางวินัย และการลาออกจากราชการ) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนัางานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหาร!)รกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอีเล็กทรอนิคส์ทางไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใด สาขาวิริาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น


นักวิชาการเงินและบัญชี

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ไม่ตากว่านี้ ในสาขาการบัญชี สาขาวิช ไนริหารธุรกิจ ห;อสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น


วิศวกรไฟฟ้า

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบ!ดไม่ตั้ากว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


วิศวกรโยธา

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดีไม่ตํ่ากว,านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางโยธา ทางวิศวกรรมก่ อสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักประชาสัมพันธ์

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษ าต่างประเทศ หริอสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกล่าวข้างด้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพอกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็น เกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางวิขาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ ทางการงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี ประเภVต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


วิศวกรไฟฟ้า

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการออกแบบแกะคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า การค้นคว้า วิเคราะา! วิจัย ทดสอบ พาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมไฟฟ้า การวางเครงการสร้างท;)อประกอบสิ่งต่างๆ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า การให้คำปรึกษา แนะนำหรือตรวจสอบ ที่เกี่ยวกับงานใน?าขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภารอำนวยการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การอำนวยการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การอำนวยการใซ้อุปกรณ์!ฟฟ้า การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยงกับงานในสาขาวิศวกรรม!ฟฟ้า ซึ่งงานด้งกล่าวข้างค้นนี้ ตองมีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กำหนด!ว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


วิศวกรโยธา

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการออกแบบแสะคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติ ต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการก่อสร้างในสาขา วิศวกรรมโยธา การให้ค้าปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งงานด้งกล่าว ข้างต้นนี้ตองมีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวม รับฟ้ง ความคิดเห็นของบระชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อการดำเนินการ ประชาส์มพันธ์ กา,;จัดปฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การดำเนินงานหรืเฮผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ การดำเนินงานกระจาย เลียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเลียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายการประชาสัมพันธ์ หรือตามกฎหมาย และบฏิบัดิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ชั้น ๘ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 – 15 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments