งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ส.ค. 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/15158/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ทับกวาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักพัฒนาพันธุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการลัดวบาล

ด้วยสำนักพัฒนาพันธุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนี้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ นละเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ตด กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสัตวบาล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสัตวบาล

(๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทืยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา หนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
(๒) มีความรู้ในการจัดทำงานวิจัย
(๓) มีทักษะในการส่ายทอดความรู้
(๔) มีทักษะในการใซัคอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สามารถดาวน์เหลดรายละเอียดใบสมัครจาก เว็บไซด์ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ทับกวาง https://tctk-sbr.dld,go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ เลือก ประกาศ โดยให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้อง ครบด้วนสมบูรณ์ และลง ลายมือชื่อด้วยตนเอง  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ทับกวาง

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ทับกวาง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ทับกวาง หมู่ที่ ๔ แขวงทับกวาง เขตแก่งคอยกรุงเทพมหานคร18260 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 – 18 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับ จดหมายภายในวันที่ปีดรับสมัคร คอวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับพิจารณา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ทับกวาง โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๕๑ ๕๓๗๓ และ ๐๓๖-๓๕๘๕๐๒

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments