สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-29 ก.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

ลิงค์: https://ehenx.com/15002/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานพนักงานบริหารทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้า พะโคะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามในข้อ ๕ ของประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร เพื่อจัดจัางเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๒.๑ กลุ่มวิชาช่างยนต์

– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่ ก.พ. พิจารณารับรองสาขาวิชาเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่าง ยนต์ / อุตสาหกรรมศิลป็ (ช่างยนต์) / เทคโนโลยีอุตสาหการ (ช่างยนต์) / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม /เทคโนโลยี เครื่องกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

๒.๒.๒ กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง

– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่ ก.พ. พิจารณารับรองสาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศีลป้ (ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

๒.๒.๓ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่ ก.พ. พิจารณารับรองสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ศึกษา / คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / ระบบสารสนเทศ / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / การจัดการ ระบบสารสนเทศ / การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ / เทคโนโลยีสารสนเทศและ อินเตอร์เน็ต / เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา / เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา / คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ / วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมสารสนเทศ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๒.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง สิทธิที่ออกโดยคุรุสภา ต้องได้รับอนุมิติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 – 29 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments