สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ลิงค์: https://ehenx.com/14993/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประสงค์จะรับสบัครบุคคลเพื่อลัดด้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารพัวไป โดยปฏิบดงานในวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สังลัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงลันที่ ๑๑ ลันยายน พ.ศ. ๒๔๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และ เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาด้างของพนักงานราชการ พ,ศ. ๒๙๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงลันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบดเฉพาะของกลุ่มงานและการลัดทำกรอบลัดรากำลังพนักงานราชการ และคำดังสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๙๖ ลงลันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๖ เรื่องมอบอำนาจ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อลัดด้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การลัดทำและลงนามใน สัญญาด้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสม’ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดศังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระด้บเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต รหัสสาขา ๖๐๖ (เซียนแบบเครื่องกล/อุดสาหกรรม กึลป็ (เซียนแบบ) /เครื่องมือกล /เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุดสาหกรรม เครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(การรัดการผลิด)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุดสาหกรรม ศิลป็(ช่างกลโรงงาน)/ อุตสาหกรรมศึลป็(การผลิต)/อุดสาหกรรมศิลป็(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การรัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมอุดสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรมอุดสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การรัดการผลิต/ เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องรักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายรัสตุ(ช่างกลโรงงาน)

๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบ้ตการสอน หรือหนังสือ รับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุญาตภายในวันปิดรับสมีครเท่านั้น

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 – 30 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments