กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-27 ก.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/14983/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเสือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๘๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมปศุสัตว์ และคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๑๐๑๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจ ให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผนวง ง ข้อ ๒ (๒.๑) การสรรหาและเสือกสรรหาบุคคล เพื่อเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิชาการสัตวบาล

๑. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๑ ได้รับปริญญาตรีหือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์ หรือ
๑.๒ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาชาวิชาหนึ่ง ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์ หรือ
๑.๓ได้รับปริญญาเอกหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์
๑.๔ ได้รับปริญญาห่รือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ กำหในดว่าใข้เป็นคุณสมปติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี๋ได้
๒. มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย
๓. มีความรู้ ความสามารถในการใข้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ internet
๔. มีความรู้ ความสามารถในการอ่าน เขียน โต้ตอบ ภาษาอังกฤษได้ดี
๕. มีทักษะ ในการถ่ายทอดความรู้
๖. มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสัตวบาล

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการผลิต ปรับปรุงพันธุสัตว์ และพันธุพืชอาหารสัตว์
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปคัสัตว์สัตว์ดี
๓. กำกับดูแล การเลี้ยง และการจัดการสัตว์พันรธุดีที่คัดเลือกแล้ว
๔. ตรวจสอบเพื่อรับรองพันธุสัตว์
๕. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์
๖. รับผิดชอบงานด้านระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศการปศุสัตว์
๗. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครด้วยตนเอง และให้ยื่นใบ สมัคร ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 – 27 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments