สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ลิงค์: https://ehenx.com/14883/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ร้อยเอ็ด (วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 16 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ประสงคํจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยอาชีว ศึกษาร้อยเอ็ด ฉะนั้นอาลัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ คำลังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัตจ้างเป็นพนักงาน ราชการประเภททั่วไปการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จีงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสวิชา ๑๐๙ สาขาวิชาฟิสิกส์ (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)/การสอนฟิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์)
๒.๒.๑.๑ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบตการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
๒.๒.๒ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไนระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสวิชา ๗๐๑ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/พัฒนาการท่องเที่ยว/การท่องเที่ยว/การ จัดการ MICE และ EVENT การโรงแรมและการท่องเที่ยว/การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่าง ประเทศ/การจัดการท่องเที่ยว/การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพี่อเป็นรางวัลไมช7อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการโรงแรม
๒.๒.๓ ไต้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสวิชา ๓๐๔ สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการจัตการทรัพยากรมนุษย์ (การจัดการทั่วไป/การบริหารธุรกิจ/ การจัดการทรัพยากรมนุษย์/การบริหารทรัพยากรมนุษย์/บริหารธุรกิจ(การจัตการสำนักงาน)/การบริหารงาน บุคคล/รัฐประสาสนศาสตร์)
๒.๒.๔ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสวิชา ๖๐๒ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร/ อุตสาหกรรมอาหารพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร)
๒.๒.๕ ไต้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ, รับรองแล้ว ในรหัสวิชา ๓๐๑ สาขาวิชาการบัญชี (การจัดการทั่วไป (การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/ บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)

๒.๒.๖ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งตังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง สิทธิโตยต้องไต้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
(๒) สำหรับผู้ที่ใม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิน้ติการสอน หรือหนังสือ รับรองสิทธิ หากได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรสภา ว่าด้วย เรื่องมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป (เฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามประกาศคณะกรรมการคุวุสภา)
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – 16 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments