กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564 รวม 24 อัตรา,

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564 รวม 24 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/14526/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล,นักธรณีวิทยา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,ตรัง,นครราชสีมา,ระยอง,ราชบุรี,สงขลา,สระบุรี,สุพรรณบุรี,อุดรธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ด้วยกรมทรัพยากรน้าบาดาล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน พัฒนาน้าบาดาล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้าบาดาลว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของกองทุนพัฒนาน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราซการ ลงวันที, ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรือง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการลงวันที่ ๒๖กันยายนพ.ศ.๒๕๕๕เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักธรณีวิทยา

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชารัฐศาสตร์
 2. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
 3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 4. สาขาวิชาการจัดการ
 5. สาขาวิชานิติศาสตร์
 6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 7. ทางภูมิศาสตร์ หรือ
 8. ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
   

นักธรณีวิทยา

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. สาชาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 2. ทางธรณีวิทยา หรือ
 3. ทางเทคโนโลยีธรณี
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 5. ทางเทคโนโลยีธรณี หรือ
 6. ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล

ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรนํ้าบาดาล โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ระดับต้น ทีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรนํ้าบาดาล ภายใต้ การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที,ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวมข้อมูล จัดทำข้อมูล และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ด้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงานวิชาการทรัพยากรนํ้าบาดาล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ทั้งในส่วนของการกำหนดพื้นที่ การสงวน การอนุรักษ์ การฟินฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง
 2. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยนํ้าบาดาล หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามกฎหมาย

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธตามที่กำหนด
 2. ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

ให้คำปรึกษา แนะนำในฟ้องต้น และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการทรัพยากรนํ้าบาดาล แก,หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ


นักธรณีวิทยา

ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งนักธรณีวิทยา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจ ศึกษา วิจัย ทางธรณีวิทยาทั่วไปในด้านธรณีวิทยารากฐาน ธรณีวิทยาแหลงแร ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี ธรณีวิทยาเชื้อเพลิงธรรมชาติ วิศวกรรมธรณีวิทยา ปฐพีและธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิงแวดล้อม และอุทกธรณีวิทยา เพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจเบื้องต้น จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล จัดทำแผนที่ ทางธรณีวิทยาและใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรณี เช่น แร,และหิน ปิโตรเลียม ถ่านหิน นํ้าบาดาล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งการอุปโภคบริโภค รวมถึงเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม พื้นฐานต่าง ๆ
 3. ศึกษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรณี เพื่อการอนุรักษ์ พื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี รวมถึงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยและการวางแผนมาตรการป้องกันเฝัาระวังภัย

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

 1. ด้านการประสานงาน
  ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลส้มฤทธี้ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ทีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

ให้คำปรึกษา แนะนำในเบื้องต้น และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการทรัพยากรนํ้าบาดาล แก,หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิชาที่สอบ

นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยนํ้าบาดาล
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่
 3. พ.ศ. 2560
 4. ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ของกองทุนพัฒนานี้าบาดาล พ.ศ. 2562
 5. ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 6. ความรู้เกี่ยวกับการใข้คอมพิวเตอร์

นักธรณีวิทยา

 1. ความรู้ด้านธรณีวิทยา และด้านอุทกธรณีวิทยา
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่
 3. พ.ศ. 2560
 4. ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ของกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล พ.ศ. 2562
 5. ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments