สอบท้องถิ่น สอบวันที่ 4 ก.ค. 64

สอบท้องถิ่น สอบวันที่ 4 ก.ค. 64

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น สอบวันที่ 4 ก.ค. 64

ลิงค์: https://ehenx.com/14305/ หรือ
เรื่อง:


สอบท้องถิ่น สอบวันที่ 4 ก.ค. 64

ที่ มท 0809.6/ว 53 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือ สำนักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.6/ว 33 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การเลื่อนวันประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยเลื่อนวันประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จากเดิมภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มีมติกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

สำหรับการกำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบได้ทราบและดำเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขอความร่วมมือจังหวัดได้ดาวน์โหลดเอกสาร ที่เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายสันติธร ยิ้มละมัย
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขานุการ กสถ.

ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments