ดาวน์โหลด คู่มือโรงเรียนรับมือโควิด ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง ต้องรู้

ดาวน์โหลด คู่มือโรงเรียนรับมือโควิด ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง ต้องรู้

ฝากประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด คู่มือโรงเรียนรับมือโควิด ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง ต้องรู้

ลิงค์: https://ehenx.com/12157/ หรือ
เรื่อง:


ดาวน์โหลด คู่มือโรงเรียนรับมือโควิด ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง ต้องรู้

ศธ. ผนึกสธ. เปิดให้ดาวน์โหลด “คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำและเผยแพร่ “คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา” ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลด เป็นไฟล์ PDF ความยาวทั้งหมด 64 หน้า  ซึ่งจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2563 

โดยคู่มือดังกล่าวแนะนำให้โรงเรียนทุกแห่งดาวน์โหลด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งระบุในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covID-19) จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน ที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยต่อนักเรียนและบุคลากรในสังกัด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและจํากัดวงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ดังนี้

1. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ที่มีนักเรียนและบุคลากรที่เดินทางไป – กลับ จังหวัดสมุทรสาคร ให้ใช้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยนักเรียนให้หยุดเรียน สําหรับบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ โดย Work from home ได้ และขอให้เฝ้าติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิด

2. เฝ้าระวังสถานการณ์ และดําเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019  (COVID-19) หรือ ศบศ. อย่างเคร่งครัด

3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และวางแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลได้จากทางเว็บไซต์ http://gg.gg/mol9h หรือ QR CODE 

4. รายงานการ ปิด – เปิด ของหน่วยงานในสังกัด และหากพบผู้ติดเชื้อ ให้รายงานสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วน  โดยส่งทาง E-mail ss.obec@gmail.com หากสถานศึกษาที่ปิดการเรียนการสอนขอให้ดําเนินการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

ไฟล์แนบ 1 | แหล่งที่มา

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments