สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2564

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/14250/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บึงกาฬ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มิ.ย. – 21 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

ด้วยจังหวัดบึงกาฬ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๖๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๖๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง
 2. อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

 1. จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์สำรวจรังวัด เพือเตรียมความพร้อมสำหรับ การจัดทำแผนที่ แปลงที่ดิน
 2. ประสานงานเกษตรกรและผู้ทีเกี่ยวข้อง รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบ การสำรวจ รังวัดแปลงที่ดิน
 3. ร่วมตรวจสอบและปรับปรุงแก่ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน
 4. ร่วมปฏิบัติงานในการเดินสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน รวมถึงการปักหมุดแนวเขตที่ดินและ ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และถูกต้องของหลักหมุด
 5. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสมุนการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

 1. การสำรวจรังวัดที่ดิน
 2. กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 3. นโยบายด้านการเกษตรที่สำคัญของรัฐบาล
 4. ด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ การจัดการข้อมูลและการส่งข้อมูลทางระบบ Internet
 5. สอบปฏิบัติ โดยการทดสอบการใช้เครื่องมือสำรวจรังวัด การวัดมุม วัดระยะ การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ฝ่ายบริหารทั่วไป เลชที่ ๒๕๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 – 21 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments