กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 มี.ค. -10 มี.ค. 2564

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 มี.ค. -10 มี.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/13061/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 มี.ค. – 10 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรวิเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

 ได้รับวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาใดสาชาวิชาหนึ่ง
ทางการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการบรรจุ หรือทางวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยี การบรรจุ ทางวิศวกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร ทางชีววิทยา ทางผลิตภัณฑ์ประมง ทางผลิตภัณฑ์สัตว์นี้า ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางอุตสาหกรรมการเกษตร ทางเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีวเคมี หรือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางชีวเคมี
ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมี
หมายเหตุ ให้ผูสมัครยื่นหลักฐานวุฒิการศึกษา ตามประกาศกรมประมง ข้อ ๓.๒ (เอ) ดังนี้ ๑. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ เอ. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
จำนวน ๑ ฉบับ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติงานศึกษา ทดลอง วิชัยด้านการแปรรูปสัตว์นํ้า ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนา การบรรจุและบรรจุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงกรรมวิธในการ แปรรูปสัตว์นี้าของชาวประมง และโรงงานอุตสาหกรรม สัตว์นี้า ให้มีประสิทธิภาพ ศึกษาวิเคราะห์หาความสด และคุณภาพของสัตว์นี้า ปรับปรุงวิธการดูแลรักษา การขนส่ง การบรรจุ และการเก็บรักษาสัตว์นํ้า เพื่อรักษา คุณภาพสัตว์นํ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน วิเคราะห์คุณภาพ สัตว์นี้าและผลิตภัณฑ์ทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรืย์ เพื่อการรับรองคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานของ ประเทศ หรือมาตรฐานระดับสากล ตรวจสอบสุขลักษณะ สถานแปรรูปสัตว์นํ้า แหล่งขนถ่ายและสถานประกอบการ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรับรองตามมาตรฐาน GMP และ/หรือระบบคุณภาพ HACCP วิเคราะห์ วิจัย และ ประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านผลิตภัณฑ์สัตว์นี้าและระบบ ควบคุมตรวจสอบที่มีความชับช้อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธื้ ของงานวิจัย และพัฒนาศักยภาพของตน และปฏิบัติงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  –    ความรู้ทั่วไป และกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข่น ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
  –    ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารใน กระบวนการผลิต
  –    ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของ สินค้าประมงด้วยกระบวนการทางจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพ

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่

  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 – 10 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments