สตช.เตรียมรับสมัครสอบตำรวจ รอง สว.(สอบสวน) บุคคลภายนอก-ภายใน รวม 800 อัตรา

สตช.เตรียมรับสมัครสอบตำรวจ รอง สว.(สอบสวน) บุคคลภายนอก-ภายใน รวม 800 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

สตช.เตรียมรับสมัครสอบตำรวจ รอง สว.(สอบสวน) บุคคลภายนอก-ภายใน รวม 800 อัตรา

ลิงค์: https://ehenx.com/13021/ หรือ
เรื่อง:


สตช.เตรียมรับสมัครสอบตำรวจ รอง สว.สอบสวน บุคคลภายใน-บุคคลภายนอก รวม 800 อัตรา ดำเนินการสอบ นสต. 7,200 อัตรา (กระบวนการที่เหลือ)

จากบันทึกข้อความ ที่ 0009.161/349 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2564 เรื่องการสรรหาบุคคล (บุคคลภายนอก) และข้าราชการตำรวจ (บุคคลภายในเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. (สอบสวน) ในหน่วยงานต่างๆ สังกัด ตร. รวม 800 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วย ตร. มีบันทึก ลง 5 ก.พ.64 ท้ายหนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/788 ลง 29 ม.ค. 64 อนุมัติอตราเงินเดือนเพื่อดำเนินการับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง รอง สว. (สอบสวน) ให้กับหน่วยงานในสังกัด ตร. โดยวิธีการสอบแข่งขัน ตาม กฎ ก.ตร. ว่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 จำนวน 400 อัตรา (โดยแยกเป็นเพศชาย จำนวน 300 อัตรา และเพศหญิง จำนวน 100 อัตรา) และรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนชายและหญิง ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง รอง สว. (สอบสวน) ให้กับหน่วยงานในสังกัด ตร. โดยวิธีการคัดเลือก ตามกฎ ก.ตร. ว่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 จำนวน 400 อัตรา รวมทั้งสิ้นจำนวน 800 อัตรา

กรณีดังกล่าว ตร. ได้มอบหมายให้ สบส. รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา รายละเอียดปรากฎตามสำเนาอนุมัติ ตร. ที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.ต. ปรีดา สถาวร
ผบก.อต.

ไฟล์แนบ 1 | 2 | 3 | 4 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments