กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด!!สั่งทุกจังหวัดตั้งด่าน-จุดสกัดเที่ยงคืนนี้เป็นต้นไป

กระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด!!สั่งทุกจังหวัดตั้งด่าน-จุดสกัดเที่ยงคืนนี้เป็นต้นไป

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงมหาดไทย

"กระทรวงมหาดไทย "

ลิงค์: https://ehenx.com/6522/ หรือ
เรื่อง: ด่วนที่สุด!!สั่งทุกจังหวัดตั้งด่าน-จุดสกัดเที่ยงคืนนี้เป็นต้นไป


ด่วนที่สุด!! กระทรวงมหาดไทย สั่งทุกจังหวัดตั้งด่าน-จุดสกัดเที่ยงคืนนี้เป็นต้นไป

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่25 มีนาคม 2563 ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ระบุว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่  25 มีนาคม 2563

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

จึงขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศ แถลงการณ์ คําสั่ง และข้อกําหนด โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ดําเนินการตามข้อ 10 วรรคสอง ของข้อกําหนดฯ โดยให้จัดทําคําสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและทหารในพื้นที่ ร่วมกันตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบ การเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงมหาดไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,