กระทรวงมหาดไทย ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประชาชนจากกรณีCOVID-19

กระทรวงมหาดไทย   ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประชาชนจากกรณีCOVID-19

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงมหาดไทย

"กระทรวงมหาดไทย "

ลิงค์: https://ehenx.com/6519/ หรือ
เรื่อง: ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประชาชนจากกรณีCOVID-19


ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

ตามที่มีสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขต้องยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 โดยมีประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 แล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุมชนซึ่งรวมถึงสถานที่ทำการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก นั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 เบญจ ห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ให้ขยายเ็นหนึ่งร้อยยี่สิบวัวน โดยมี่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

​​​​​​​

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงมหาดไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,