กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ย. -4 ธ.ค. 2563

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ย. -4 ธ.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://ehenx.com/12008/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มุกดาหาร (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มุกดาหาร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มุกดาหาร จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามของประกาศ คณะกรรมการบรหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 ประกอบกับคำสั่งกรมหม่อนไหมที่ 747/2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม จึงประกาศรับสมัครตบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ งานที่ต้องมีการควบคุม และบริหารงานหลายด้าน อาทิ งานสารบรรณ งานอาคารสถานที่ งานระเบียบแบบแผน งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน งานพิธีการ งานรวบรวมสถิติ งานด้านเทคโนโลยีคอมพิเตอร์ งานด้านบัญชี งานด้านพัสดุ การจัดทำสัญญา งานงบประมาณ งานวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมบำรุง รักษาอุปกรณ์คอมพิเตอร์เบื้องต้น การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกร ตลอดจนการวิเคราะห์ การรายงานช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย การจัดการรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องการนัดหมายประชุม สรุปรายงานฯ เรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและงานอื่นๆ การติดต่อหน่วยงานและบุคลากรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอยหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและระเบียบเกีย่วข้องในการบริหารราชการ
  2. ระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบการลา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
  3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  4. ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารที่ทำการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มุกดาหาร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มุกดาหาร ฝ่ายบริหารทั่วไป 93 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 4 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042611171

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมหม่อนไหม

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments