สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-8 ธ.ค. 2563 รวม 41 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/11884/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,เศรษฐกรปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 41
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ธ.ค. 2563
เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เซัารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเคราะห่นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบจ้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เศรษฐกรปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา) และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน หรือทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา) และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.

เศรษฐกรปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ สาขาภาษา วรรณคดี ทางภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัดิงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธืการที่ชัดเจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับด้น เพื่อใหังานเป็นไป ตามเป๋าหมายที่กำหนด
 2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพี่อใชัประกอบในการทำงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน
 3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำกัญทางการเงินเพี่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
 4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราขการ เอกขน หรือประขาชนทั่วไป เพี่อขอความข่วยเหลึอและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเซึ่ยวขาญที่เปีนประโยขน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงาน

2. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจัาหนัาที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราขการ เอกขน และประชาขนทั่วไปเพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
 2. ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราขการ เอกขน หรือประขาชนทั่วไปขอความช่วยเหลือ และความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อภารทำงานของหน่วยงาน

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบ้ติงานด้านงานวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่ใด้รับมอบหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจ ศึกษา วางแผนวิเคราะห์ วิจัย ออกแบบคำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผังเมือง หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิขาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้าง พื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 3. ควบคุม ดูแลการปฏิบีติงานสำรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาทเพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
 4. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดกฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
 5. ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้าน่วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นุฐานเพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแข็ง ปลอดภัย และประหยัดงบประมาณ
 6. ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัยรวมถึงการแกัIข สัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การตำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเทีจจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาบที่เกี่ยวข้อ เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการตำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบบ๊ญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสรัางพื้นฐาน ในความรับผิดขอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้ทราบข้อมูลและความเต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุงจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน วิศวกรรมโยธาและโครงสรัางพื้นฐานให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจชองหน่วยงานและใช้ประกอบการ พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัดิงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัดิงานด้านวิศวกรรมชลประทาน ภายใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะที่ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษาพื้นที่ พิจารณาโครงการ สำรวจ ออกแบบชลประทาน ประมาณราคาก่อสรัาง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบชลประทาน เขื่อน ฝาย อาคารชลประทานประกอบอื่น ๆ จัดสรรนำเพื่อให้ได้ใช้งาน ชลประทานที่มืคุณภาพ ตรงตามวัตคุประสงค์การใช้งาน และตอบสนองความต้องการชองผู้รับบริการ
 2. ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห้และวิจัย สภาพนํ้า เครื่องมึอ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีการจัดการน้ำ บำรุงรักษา ระบบชลประทาน และการก่อสร้าง เพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ
 3. ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาด้านการชลประทาน และการมีส่วนร่วมชององค์กรผู้ใช้นํ้า ในพื่นที่โครงการชลประทานและลุ่มนํ้า เพื่อให้มีนํ้าใช้อย่างพอเทียง
 4. รวบรวมช้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานชลประทาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ปรับปรุง และพัฒนาการวางแผนการปฏิบัติงานชลประทาน
 5. ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมชลประทานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กำหนดหลักสูตรและฟิกอบรมจัดทำคู่มือสำหรับการฟิกอบรมและวิธใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมตำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหริอโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานห่รือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการตำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและขี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประใยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิตปรับปรุง หรือจัดทำฐานชัอมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทานเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจชองหน่วยงานและใชประกอบ การพิจารณากำหนดนใยบายแผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรูความสามารถทางวิขาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตงานลื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนื้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมาย ของส่วนราชการ หรือนโยบายแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหาร หรือความมั่นคง
 2. รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ ของส่วนราขการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
 3. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อข่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตลุประสงค์ที่ตั้งไว้
 4. สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น ปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
 5. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบ การเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมีนผล ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปัาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ฅามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจรืง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. รวบรามข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
 2. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

บ่ฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับตัน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัตงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุเพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
 2. ตรวจสอบและดูแลการกัดชื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
 3. จัดทำรายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะชองวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
 4. ซ่อมแชมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
 5. จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการ่ใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุ เกิดประโยชน์!ห้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
 6. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มีอประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นด้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป๋าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธตามที่กำหนด
 2. ชื้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจรีง แก’อุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานดามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะน่า ตอบปัญหาและชื้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับฟ้องด้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูลฟ้องด้น ทำสถิตปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ งานพัสดุเพื่อใหสอดคลัองและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใซัความรู้ ความสามารถทางวิขาการในการทำงาน ปฏิบ้ตงานด้านวิขาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวมข้อมูลหรือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนทั้งเศรษฐศาสตร์มหกาค และจุลภาค (ด้านการคลัง การด้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจที่ดิน พลังงาน ฯลฯ) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะประเด็นสำคัญหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัขนี ทางเศรษฐศาสตร์ของผู้บังคับบัญชา
 2. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในด้านใดด้านหนึ่งของการดำเนินนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ (การคลัง การพาณิขย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือพลังงาน) หรือการบริหารหนี้สาธารณะของภาครัฐ เพื่อจัดทำรายงานความกัาวหน้าและสนับสบุนการเสนอแนวทาง หรือวางแผนแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
 3. สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัดิ งานหรือการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดทำด้ชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ เครี่องขึ้วัดทางเศรษฐศาสตร์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐศาสตร์ สนับสบุนและประกอบการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านเศรษฐกิจ ต่าง ๆ (การคลัง การพาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือพลังงาน) ของรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปัาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ขึ้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท้จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพี่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำหรือปรึกษาในเรื่องข้อมูลต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ไนระดับเบื้องด้นให้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพี่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านิ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องงด้น ทำสถิติ ปร้บปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ในด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของกรมและประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใซัความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านด่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาด่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาด่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
 2. รวบรวมขอมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุม ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 3. จัดเตรียมช้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับด่างประเทศเพื่อให้การประชุม เจรจาบรรลุผลตามเปัาหมายที่กำหนด
 4. ส่งเสรีม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาฝึกอบรมดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การใรัฒนาเอกชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรี่น

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป็าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงวน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจรีง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรัางความเข้าใจหรีอความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาดิดต่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และถูกต้อง เผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษาและชี้แจงตอบบีญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
 2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจัาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
 • ความรู้เนี้องด้นเกี่ยวกับระบบบรหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสํ (GFMIS)
 • หลักการบัญชี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (๑๐๐ คะแนน)

 • หลักการอุทกวิทยา
 • หลักการวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 • หลักการสำรวจและวางโครงการ
 • หลักการวิเคราะห์โครงการและประเมินผลกระทบ
 • การวางแผนและบร้หารโครงการ

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัดิการ (๑๐๐ คะแนน)

 • หลักวิศวกรรมชลประทาน
 • หลักการอุทกวิทยา
 • การวางแผนและบริหารโครงการ
 • การวิเคราะห์โครงการ
 • การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในดำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ (๑๐๐ คะแนน)

 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผน
 • การจัดท้าแผนงานโครงการ การบริหารแผนงานโครงการ การวิเคราะห์และการติดตาม ประเมินผลงานโครงการและการปฏิบัติงาน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความเทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราชบัญญตํการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค. ๒๕๖๐
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค. ๒๕๖๐ และระเบียบและแนวทางปฏิบีติที่เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอื่น ๆ
 • ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณชองผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (๑๐๐ คะแนน)

 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฏีอุปสงค์และอุปทาน
 • ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์มหภาค นโยบายทางด้านการเงิน การคลัง และนโยบายด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์ โครงการทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ไนการวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ของโครงการ เกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการลงทุน การวิเคราะห์โครงการ ทางเศรษฐกิจและการเงิน

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัดิงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (๑๐๐ คะแนน)

 • การใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย Grammar, Vocabulary, Reading, Comprehension) โดยวิเคราะห์ สรุป และจับประเด็นสำคัญ
 • การแปลความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การเขียนในโอกาสด่าง ๆ เช่น คำกล่าวเปิด ปิดการประชุม กล่าวขอบคุณ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 8 ธ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/11884/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,เศรษฐกรปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 41
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ธ.ค. 2563
เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เซัารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเคราะห่นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบจ้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เศรษฐกรปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา) และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน หรือทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา) และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.

เศรษฐกรปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ สาขาภาษา วรรณคดี ทางภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัดิงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธืการที่ชัดเจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับด้น เพื่อใหังานเป็นไป ตามเป๋าหมายที่กำหนด
 2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพี่อใชัประกอบในการทำงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน
 3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำกัญทางการเงินเพี่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
 4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราขการ เอกขน หรือประขาชนทั่วไป เพี่อขอความข่วยเหลึอและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเซึ่ยวขาญที่เปีนประโยขน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงาน

2. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจัาหนัาที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราขการ เอกขน และประชาขนทั่วไปเพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
 2. ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราขการ เอกขน หรือประขาชนทั่วไปขอความช่วยเหลือ และความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อภารทำงานของหน่วยงาน

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบ้ติงานด้านงานวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่ใด้รับมอบหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจ ศึกษา วางแผนวิเคราะห์ วิจัย ออกแบบคำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผังเมือง หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิขาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้าง พื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 3. ควบคุม ดูแลการปฏิบีติงานสำรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาทเพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
 4. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดกฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
 5. ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้าน่วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นุฐานเพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแข็ง ปลอดภัย และประหยัดงบประมาณ
 6. ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัยรวมถึงการแกัIข สัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การตำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเทีจจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาบที่เกี่ยวข้อ เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการตำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบบ๊ญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสรัางพื้นฐาน ในความรับผิดขอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้ทราบข้อมูลและความเต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุงจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน วิศวกรรมโยธาและโครงสรัางพื้นฐานให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจชองหน่วยงานและใช้ประกอบการ พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัดิงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัดิงานด้านวิศวกรรมชลประทาน ภายใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะที่ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษาพื้นที่ พิจารณาโครงการ สำรวจ ออกแบบชลประทาน ประมาณราคาก่อสรัาง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบชลประทาน เขื่อน ฝาย อาคารชลประทานประกอบอื่น ๆ จัดสรรนำเพื่อให้ได้ใช้งาน ชลประทานที่มืคุณภาพ ตรงตามวัตคุประสงค์การใช้งาน และตอบสนองความต้องการชองผู้รับบริการ
 2. ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห้และวิจัย สภาพนํ้า เครื่องมึอ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีการจัดการน้ำ บำรุงรักษา ระบบชลประทาน และการก่อสร้าง เพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ
 3. ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาด้านการชลประทาน และการมีส่วนร่วมชององค์กรผู้ใช้นํ้า ในพื่นที่โครงการชลประทานและลุ่มนํ้า เพื่อให้มีนํ้าใช้อย่างพอเทียง
 4. รวบรวมช้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานชลประทาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ปรับปรุง และพัฒนาการวางแผนการปฏิบัติงานชลประทาน
 5. ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมชลประทานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กำหนดหลักสูตรและฟิกอบรมจัดทำคู่มือสำหรับการฟิกอบรมและวิธใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมตำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหริอโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานห่รือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการตำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและขี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประใยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิตปรับปรุง หรือจัดทำฐานชัอมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทานเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจชองหน่วยงานและใชประกอบ การพิจารณากำหนดนใยบายแผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรูความสามารถทางวิขาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตงานลื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนื้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมาย ของส่วนราชการ หรือนโยบายแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหาร หรือความมั่นคง
 2. รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ ของส่วนราขการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
 3. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อข่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตลุประสงค์ที่ตั้งไว้
 4. สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น ปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
 5. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบ การเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมีนผล ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปัาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ฅามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจรืง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. รวบรามข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
 2. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

บ่ฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับตัน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัตงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุเพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
 2. ตรวจสอบและดูแลการกัดชื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
 3. จัดทำรายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะชองวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
 4. ซ่อมแชมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
 5. จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการ่ใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุ เกิดประโยชน์!ห้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
 6. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มีอประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นด้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป๋าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธตามที่กำหนด
 2. ชื้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจรีง แก’อุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานดามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะน่า ตอบปัญหาและชื้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับฟ้องด้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูลฟ้องด้น ทำสถิตปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ งานพัสดุเพื่อใหสอดคลัองและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใซัความรู้ ความสามารถทางวิขาการในการทำงาน ปฏิบ้ตงานด้านวิขาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวมข้อมูลหรือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนทั้งเศรษฐศาสตร์มหกาค และจุลภาค (ด้านการคลัง การด้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจที่ดิน พลังงาน ฯลฯ) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะประเด็นสำคัญหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัขนี ทางเศรษฐศาสตร์ของผู้บังคับบัญชา
 2. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในด้านใดด้านหนึ่งของการดำเนินนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ (การคลัง การพาณิขย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือพลังงาน) หรือการบริหารหนี้สาธารณะของภาครัฐ เพื่อจัดทำรายงานความกัาวหน้าและสนับสบุนการเสนอแนวทาง หรือวางแผนแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
 3. สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัดิ งานหรือการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดทำด้ชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ เครี่องขึ้วัดทางเศรษฐศาสตร์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐศาสตร์ สนับสบุนและประกอบการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านเศรษฐกิจ ต่าง ๆ (การคลัง การพาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือพลังงาน) ของรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปัาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ขึ้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท้จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพี่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำหรือปรึกษาในเรื่องข้อมูลต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ไนระดับเบื้องด้นให้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพี่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านิ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องงด้น ทำสถิติ ปร้บปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ในด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของกรมและประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใซัความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านด่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาด่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาด่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
 2. รวบรวมขอมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุม ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 3. จัดเตรียมช้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับด่างประเทศเพื่อให้การประชุม เจรจาบรรลุผลตามเปัาหมายที่กำหนด
 4. ส่งเสรีม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาฝึกอบรมดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การใรัฒนาเอกชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรี่น

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป็าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงวน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจรีง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรัางความเข้าใจหรีอความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาดิดต่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และถูกต้อง เผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษาและชี้แจงตอบบีญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
 2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจัาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
 • ความรู้เนี้องด้นเกี่ยวกับระบบบรหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสํ (GFMIS)
 • หลักการบัญชี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (๑๐๐ คะแนน)

 • หลักการอุทกวิทยา
 • หลักการวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 • หลักการสำรวจและวางโครงการ
 • หลักการวิเคราะห์โครงการและประเมินผลกระทบ
 • การวางแผนและบร้หารโครงการ

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัดิการ (๑๐๐ คะแนน)

 • หลักวิศวกรรมชลประทาน
 • หลักการอุทกวิทยา
 • การวางแผนและบริหารโครงการ
 • การวิเคราะห์โครงการ
 • การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในดำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ (๑๐๐ คะแนน)

 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผน
 • การจัดท้าแผนงานโครงการ การบริหารแผนงานโครงการ การวิเคราะห์และการติดตาม ประเมินผลงานโครงการและการปฏิบัติงาน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความเทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราชบัญญตํการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค. ๒๕๖๐
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค. ๒๕๖๐ และระเบียบและแนวทางปฏิบีติที่เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอื่น ๆ
 • ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณชองผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (๑๐๐ คะแนน)

 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฏีอุปสงค์และอุปทาน
 • ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์มหภาค นโยบายทางด้านการเงิน การคลัง และนโยบายด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์ โครงการทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ไนการวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ของโครงการ เกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการลงทุน การวิเคราะห์โครงการ ทางเศรษฐกิจและการเงิน

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัดิงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (๑๐๐ คะแนน)

 • การใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย Grammar, Vocabulary, Reading, Comprehension) โดยวิเคราะห์ สรุป และจับประเด็นสำคัญ
 • การแปลความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การเขียนในโอกาสด่าง ๆ เช่น คำกล่าวเปิด ปิดการประชุม กล่าวขอบคุณ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 8 ธ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/11884/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,เศรษฐกรปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 41
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ธ.ค. 2563
เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เซัารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเคราะห่นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบจ้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เศรษฐกรปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา) และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน หรือทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา) และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.

เศรษฐกรปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ สาขาภาษา วรรณคดี ทางภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัดิงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธืการที่ชัดเจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับด้น เพื่อใหังานเป็นไป ตามเป๋าหมายที่กำหนด
 2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพี่อใชัประกอบในการทำงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน
 3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำกัญทางการเงินเพี่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
 4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราขการ เอกขน หรือประขาชนทั่วไป เพี่อขอความข่วยเหลึอและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเซึ่ยวขาญที่เปีนประโยขน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงาน

2. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจัาหนัาที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราขการ เอกขน และประชาขนทั่วไปเพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
 2. ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราขการ เอกขน หรือประขาชนทั่วไปขอความช่วยเหลือ และความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อภารทำงานของหน่วยงาน

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบ้ติงานด้านงานวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่ใด้รับมอบหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจ ศึกษา วางแผนวิเคราะห์ วิจัย ออกแบบคำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผังเมือง หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิขาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้าง พื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 3. ควบคุม ดูแลการปฏิบีติงานสำรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาทเพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
 4. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดกฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
 5. ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้าน่วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นุฐานเพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแข็ง ปลอดภัย และประหยัดงบประมาณ
 6. ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัยรวมถึงการแกัIข สัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การตำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเทีจจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาบที่เกี่ยวข้อ เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการตำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบบ๊ญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสรัางพื้นฐาน ในความรับผิดขอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้ทราบข้อมูลและความเต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุงจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน วิศวกรรมโยธาและโครงสรัางพื้นฐานให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจชองหน่วยงานและใช้ประกอบการ พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัดิงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัดิงานด้านวิศวกรรมชลประทาน ภายใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะที่ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษาพื้นที่ พิจารณาโครงการ สำรวจ ออกแบบชลประทาน ประมาณราคาก่อสรัาง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบชลประทาน เขื่อน ฝาย อาคารชลประทานประกอบอื่น ๆ จัดสรรนำเพื่อให้ได้ใช้งาน ชลประทานที่มืคุณภาพ ตรงตามวัตคุประสงค์การใช้งาน และตอบสนองความต้องการชองผู้รับบริการ
 2. ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห้และวิจัย สภาพนํ้า เครื่องมึอ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีการจัดการน้ำ บำรุงรักษา ระบบชลประทาน และการก่อสร้าง เพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ
 3. ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาด้านการชลประทาน และการมีส่วนร่วมชององค์กรผู้ใช้นํ้า ในพื่นที่โครงการชลประทานและลุ่มนํ้า เพื่อให้มีนํ้าใช้อย่างพอเทียง
 4. รวบรวมช้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานชลประทาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ปรับปรุง และพัฒนาการวางแผนการปฏิบัติงานชลประทาน
 5. ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมชลประทานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กำหนดหลักสูตรและฟิกอบรมจัดทำคู่มือสำหรับการฟิกอบรมและวิธใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมตำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหริอโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานห่รือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการตำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและขี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประใยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิตปรับปรุง หรือจัดทำฐานชัอมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทานเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจชองหน่วยงานและใชประกอบ การพิจารณากำหนดนใยบายแผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรูความสามารถทางวิขาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตงานลื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนื้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมาย ของส่วนราชการ หรือนโยบายแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหาร หรือความมั่นคง
 2. รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ ของส่วนราขการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
 3. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อข่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตลุประสงค์ที่ตั้งไว้
 4. สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น ปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
 5. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบ การเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมีนผล ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปัาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ฅามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจรืง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. รวบรามข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
 2. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

บ่ฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับตัน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัตงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุเพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
 2. ตรวจสอบและดูแลการกัดชื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
 3. จัดทำรายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะชองวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
 4. ซ่อมแชมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
 5. จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการ่ใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุ เกิดประโยชน์!ห้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
 6. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มีอประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นด้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป๋าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธตามที่กำหนด
 2. ชื้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจรีง แก’อุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานดามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะน่า ตอบปัญหาและชื้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับฟ้องด้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูลฟ้องด้น ทำสถิตปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ งานพัสดุเพื่อใหสอดคลัองและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใซัความรู้ ความสามารถทางวิขาการในการทำงาน ปฏิบ้ตงานด้านวิขาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวมข้อมูลหรือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนทั้งเศรษฐศาสตร์มหกาค และจุลภาค (ด้านการคลัง การด้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจที่ดิน พลังงาน ฯลฯ) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะประเด็นสำคัญหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัขนี ทางเศรษฐศาสตร์ของผู้บังคับบัญชา
 2. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในด้านใดด้านหนึ่งของการดำเนินนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ (การคลัง การพาณิขย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือพลังงาน) หรือการบริหารหนี้สาธารณะของภาครัฐ เพื่อจัดทำรายงานความกัาวหน้าและสนับสบุนการเสนอแนวทาง หรือวางแผนแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
 3. สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัดิ งานหรือการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดทำด้ชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ เครี่องขึ้วัดทางเศรษฐศาสตร์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐศาสตร์ สนับสบุนและประกอบการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านเศรษฐกิจ ต่าง ๆ (การคลัง การพาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือพลังงาน) ของรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปัาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ขึ้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท้จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพี่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำหรือปรึกษาในเรื่องข้อมูลต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ไนระดับเบื้องด้นให้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพี่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านิ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องงด้น ทำสถิติ ปร้บปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ในด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของกรมและประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใซัความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านด่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาด่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาด่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
 2. รวบรวมขอมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุม ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 3. จัดเตรียมช้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับด่างประเทศเพื่อให้การประชุม เจรจาบรรลุผลตามเปัาหมายที่กำหนด
 4. ส่งเสรีม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาฝึกอบรมดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การใรัฒนาเอกชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรี่น

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป็าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงวน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจรีง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรัางความเข้าใจหรีอความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาดิดต่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และถูกต้อง เผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษาและชี้แจงตอบบีญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
 2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจัาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
 • ความรู้เนี้องด้นเกี่ยวกับระบบบรหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสํ (GFMIS)
 • หลักการบัญชี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (๑๐๐ คะแนน)

 • หลักการอุทกวิทยา
 • หลักการวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 • หลักการสำรวจและวางโครงการ
 • หลักการวิเคราะห์โครงการและประเมินผลกระทบ
 • การวางแผนและบร้หารโครงการ

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัดิการ (๑๐๐ คะแนน)

 • หลักวิศวกรรมชลประทาน
 • หลักการอุทกวิทยา
 • การวางแผนและบริหารโครงการ
 • การวิเคราะห์โครงการ
 • การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในดำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ (๑๐๐ คะแนน)

 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผน
 • การจัดท้าแผนงานโครงการ การบริหารแผนงานโครงการ การวิเคราะห์และการติดตาม ประเมินผลงานโครงการและการปฏิบัติงาน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความเทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราชบัญญตํการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค. ๒๕๖๐
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค. ๒๕๖๐ และระเบียบและแนวทางปฏิบีติที่เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอื่น ๆ
 • ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณชองผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (๑๐๐ คะแนน)

 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฏีอุปสงค์และอุปทาน
 • ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์มหภาค นโยบายทางด้านการเงิน การคลัง และนโยบายด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์ โครงการทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ไนการวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ของโครงการ เกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการลงทุน การวิเคราะห์โครงการ ทางเศรษฐกิจและการเงิน

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

วิชาที่ 1 ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

 • พระราขบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ความรู้เกี่ยวกับแพนแม่บทการบรหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ บี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัดิงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (๑๐๐ คะแนน)

 • การใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย Grammar, Vocabulary, Reading, Comprehension) โดยวิเคราะห์ สรุป และจับประเด็นสำคัญ
 • การแปลความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การเขียนในโอกาสด่าง ๆ เช่น คำกล่าวเปิด ปิดการประชุม กล่าวขอบคุณ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 8 ธ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments