กทม.กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ กทม. ครั้งที่ 1/2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กทม.กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ กทม. ครั้งที่ 1/2563

ลิงค์: https://ehenx.com/11578/ หรือ
เรื่อง:


กทม.กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ

กทม.เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

ตามที่สนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ได้มีประกาศลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขช้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 และประกาศลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครัั้งที่ 1/2563 เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) นั้น

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เริ่มคลี่คลายและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 มติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า่ราชการกรุงเทพมหานครสามัญในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแนห่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตการ จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเ็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ดังนี้

ก. วัน เวลา และสถานที่สอบ

1. ผู้สมัครสอบที่เป็นผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานคร ่และหรือเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของำสนักงาน ก.พ. ไม่ต้องเข้าสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานคร ให้เข้าสอบเฉพาะภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

ผู้สมัครสอบที่ไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานคร และไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ต้องเข้าสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผู้สมัครสอบที่ไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานคร และไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ต้องเข้าสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานครก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ดังนั้น ผู้ที่ขาดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเพทมหานคร จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

2.1 การสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) สอบในวันอาทิตย์ท่ 25 ตุลาคม 2563

2.1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
 • เวลา 09.00-11.00 น. : วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
 • เวลา 11.10-12.00 น. : วิชาภาษาอังกฤษ
 • สถานที่สอบ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
2.1.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
 • เวลา 13.30-16.30 น. สอบทุกตำแหน่ง ยกเว้น ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)
 • เวลา 13.30-15.00 น. สอบเฉพาะ ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)
 • สถานที่สอบ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

2.2 การสอบปฏิบัติ

2.2.1 ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานและมัณฑนากรปฏิบัติการ
 • สอบพร้อมการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
 • 2.2.2 ตำแหน่งอื่นๆ ดังนี้
 1. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
 2. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 3. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ
 4. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 5. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
 6. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)
 • วันสอบ : วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563
 • เวลา : 07.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการทดสอบ
 • สถานที่สอบ : ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ถนนเทศบางรังรักษ์ใต้ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

3. สำนักงาน ก.ก. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th ผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติ ให้เข้าสอบตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังกล่าวข้างต้น

ไฟล์แนบ 1 | เว็บไซต์แหล่งที่มา

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments