หลักเกณฑ์จองคิวออกโฉนด ทำนิติกรรมที่ดิน ผ่านแอป e-QLands

หลักเกณฑ์จองคิวออกโฉนด ทำนิติกรรมที่ดิน ผ่านแอป e-QLands

ฝากประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์จองคิวออกโฉนด ทำนิติกรรมที่ดิน ผ่านแอป e-QLands

ลิงค์: https://ehenx.com/13819/ หรือ
เรื่อง:


หลักเกณฑ์จองคิวออกโฉนด ทำนิติกรรมที่ดิน ผ่านแอป e-QLands

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมที่ดิน หลักเกณฑ์จองคิว การขอจดทะเบียนสิทธิ และทำนิติกรรมที่ดิน ทั้งโฉนด หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ห้องชุด รังวัด ผ่านแอป e-QLands 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต(e-QLands)ที่ลงนามโดย นิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ระบุว่า

ด้วยกรมที่ดินได้จัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ในการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต (e-QLands) เพื่อยกระดับงานบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจองคิวยื่นคำขอล่วงหน้าได้ทุกที่ทุกเวลาทางอินเทอร์เน็ต

และเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในสำนักงานที่ดิน ตามนโยบายการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)ของภาครัฐ ที่เป็นการส่งมอบการบริการแก่สาธารณชน อำนวยความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาประเทศมุ่งสู่ Thailand 4.0 อันจะทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการในการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและห้องชุด และการรังวัดได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนและจองคิวยื่นคำขอฯ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ในระบบให้บริการทางโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ภายใต้ชื่อ “ระบบการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต (e-QLands)” ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.ประชาชนซึ่งเป็นคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรือห้องชุด (โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด)

2. ประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่มีความประสงค์ยื่นคำขอรังวัดที่ดินประเภท สอบเขตที่ดินแบ่งแยกในนามเดิม แบ่งกรรมสิทธิ์รวม และรวมโฉนด

3. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน (Download Application e-QLands) ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ได้ทั้งระบบ Android และ iOS และลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ

4. จองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรังวัดล่วงหน้าในระบบ e-QLands พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเรื่องราวคำขอ หนังสือสัญญา รวมถึงบันทึกข้อตกลงต่างๆ เป็นการล่วงหน้า และนัดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน ตามวันและเวลาทำการที่คู่กรณีประสงค์ขอให้จดทะเบียนได้ทันที สำหรับการจองคิวเพื่อยื่นคำขอรังวัดเจ้าของที่ดินสามารถกำหนดวันที่ต้องการรังวัดได้ล่วงหน้าตามวันทำการที่เจ้าของที่ดินสะดวก 

หากผู้ใดมีความประสงค์ขอรับบริการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและรังวัดล่วงหน้า สามารถเข้าไปลงทะเบียนใช้งานระบบ e-QLands เพื่อขอรับบริการได้ทุกสำกงานที่ดินทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments