กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 ก.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษเปิดรับสมัครสอบ

"กรมควบคุมมลพิษ"

ลิงค์: https://ehenx.com/10076/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฎิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนมลพิษ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ปฎิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนมลพิษ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ปฎิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนมลพิษ

๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
๑.๕ ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
๑.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูก ลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ
๑.๘ ผู้รับจ้างต้องยื่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, รับรองสำเนา ทุกฉบับ, ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฎิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนมลพิษ

๒.๑ สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดมลพิษแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ หรือจายานพาหนะ ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ครั้งต่อปี
๒.๒ สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
๒.๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานที่กำหนดไว้ในขอบเขตงานตาม ข้อ ๒.๑ ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ครั้งต่อเดือน

วิชาที่สอบ

ปฎิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนมลพิษ

 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ กองตรวจมลพิษ ส่วนแผนงานและประมวลผล ชั้น ๑๓ พร้อมด้วย และ ทาง E-mail : pcdinspection@gmail.com กรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 – 23 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

๑) รูปถ่าย จำนวน ๑ รูป
๒) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript) ๑ ชุด
๓) สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองจบการศึกษา ๑ ชุด
๔) หนังสือรับรองการทำงาน หรือ ฝึกงาน ๑ ชุด
๕) บัตรประจำตัวประชาชน ๑ ชุด
๖) ทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
ผู้ประสานงาน : นางสาวเบญจมาภรณ์ นพศริ /นางสาวเกศรินทร์ การสมเพียร ส่วนแผนงานและประมวลผล/กองตรวจมลพิษ [pcdinspection@gmail(dot)com] กองตรวจมลพิษ โทร. 0-2298-2534,0-2298-2538

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments