กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ก.ค. -11 ส.ค. 2563

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ก.ค. -11 ส.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ลิงค์: https://ehenx.com/9833/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.ค. – 11 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


นิติกร

วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่าองื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

1. ด้านการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

 • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
 • รับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
 • บันทึกข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ประสานงานกับหน่วยราชการอื่นหรือบุคคลใดๆ เพื่อรวบรวมและแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคำขอรับรองความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
 • สรุปความเห็นเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลืทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เพื่อทำความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
 • จัดทำคำวินิจฉัยและแจ้งผลผู้ยื่นคำขอ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำในการยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการและรับคำร้องอุทธรณ์ พร้อมทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการส่วนภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องอุทธรณ์
 • จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถิติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

2. การพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

 • รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชน และประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในคดีอาญา
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลินิกยุติธรรม
 • ศึกษาวิเคราะห์ ค้นคว้า และรวบรวม ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อร่างหรือแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
 • บันทึกข้อมูลการขอรับและการให้ความช่วยเลือประชาชนทางกฎหมายลงในระบบสารสนเทศ
 • ลงพื้นที่กรณีให้ความช่วยเหลือด้านการพิทักษ์สิทธิแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน

3. การส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

 • ทำหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินการรับงับข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้ง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
 • ติดตามและประเมินผลการดเนินงานส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้ง
 • ประสานงานการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยการะงับข้อพิพาท
 • สร้าง พัฒนา ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
 • ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐาน และกำกับการปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
 • ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามระบบการระงับข้อพิพาท โดยเน้นการมีส่วร่วมของประชาชนและชุมชน
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศในการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่วนเสริมและสนับสนุนการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

 • ทำหน้าที่ส่งสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกกลุ่ม ได้รับทราบบทบาท หน้าที่ และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม โดยคำนึงถึงสถานการณ์ภาพรวมของประเทศ และบริบททางสังคมของทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งมิติทางด้านอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการส่งเสริมให้เข้าใจบทบาทหน้าที่สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ และสิทธิมนุษยชน เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อยู่บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา

5. การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพระหว่างประเทศ

 • ทำหน้าทีส่งเสริม รณรงค์ เผยแพร่ความรู้สิทะิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลักการแนวคิดสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิผู้อื่น แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน แลสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ ตลอดจนการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามกลไก Universal Periodic Review และการดำเนินการตามหลักการของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธมนุษยชน

6. การยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำ พัฒนายุทธศาสตร์กรมคุ้มครองสิทธและเสรีภาพและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล
 • พัฒนาระบบ มาตรการ กลไก ส่งเสริมและประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • จัดทำคำขอ และเร่งรัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • ส่งเสริม ดำเนินการ ติดตามและประเมินผล การดเนินงานตามนโยบาย แผนปฏิบัติราชการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านยุทธศาสตร์ และแผนงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • ให้คำปรึกษาในการจัดทำ ขับเคลื่อน และรายงานผลการนโยบายและยุทธศาสตร์ด้นสิทธิมนุษยชน แก่หน่วยงานต่างๆ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

7. การคุ้มครองพยาน

ทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับการคุ้มครองพยาน การขอรับค่าตอบแทนแก่พยานที่มาให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในคดีอาญา การขอรับค่าตอบแทนความเสียหายแก่พยาน และประสานกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริงการรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกียวข้อง กรณีมีการขอรับการคุ้มครองหรือขอรับค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานฯ หรือระเบียบที่เกีย่วข้องในการปฏิบัติภารกิจงานคุ้มครองพยาน

8. ปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชน และลงพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอาจมีคำสั่งมอบหมายให้พนักงานการปฏิบัติหน้าที่เป็นพิเศษนอกเหนือจกาขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ได้ และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของกรมคุ้มครองสิทะิและเสรีภาพโดยถือเปนการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศนี้

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

1. ด้านการช่วยเลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
 • รับคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
 • รวบรวมและแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานที่กี่ยวข้องกับคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ
 • บันทึกข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาในระบบสารสนเทศ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำในการยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ และรับคำร้องอุทธรณื พร้อมทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการส่วนภายในกำหนด 7 วัน
 • เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือในปัญหาข้อกฎหมายตลอดจนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

2. ด้านการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

 • รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมายสิทธิต่างๆ แก่ประชาชน และหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอรรถคดีเพื่อการปรับปรุง แ้ไขกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
 • เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
 • บันทึกข้อมูลการขอรับและการให้ความช่วยเลือประชาชนทางกฎหมายลงในระบบสารสนเทศ
 • ลงพื้นที่กรณีให้ความช่วยเหลือด้านการพิทักษ์สิทธิแก่ผู้ได้รับความเดือร้อน

3. ด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

 • รับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานรพ้อมทำความเห็นเพื่อเสนอผู้มีอำนาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณาออกคำสั่งเกี่ยวกับการดเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
 • ดำเนินการจัดทำหนังสือเพื่อประสานถามความสมัครใจของคู่กรณี/ผู้ไกล่เกลี่ย หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกระบวนการไกล่กเกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
 • สรุปรวบรวมความเห็นและความยินยอมของคู่กรณี และผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยและร่วมจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
 • สนับสนุนจัดทำรายงานหรือบันทึกข้อตกลงในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 • ดำเนินการตรวจสอบและรับรองบันทึกข้อตกลงของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
 • ดำเนินการรับคำขอ ตรวจสอบเอกสาร และสรุปความเห็น เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
 2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
 3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
 4. เขียนชุดคำสั่ง แก้ไขชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง และแก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนาระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลของหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
 6. รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งการปรับตั้งค่าระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์ระบบคอมพวเตอร์และเครือข่ายที่เ็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
 7. ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องคอมพวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย ให้สามารถทำงานได้ตามปกติ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น
 8. ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศของหน่วยงานหรือส่วนราชการให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แและกระทรวงยุติธรรม
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 • ความรู้เกี่ยววกับการช่วยเลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
 • ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน
 • ความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิแลเสรีภาพ
 • ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
 • ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
 • ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
 • ความรู้เกี่ยวกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นิติกร

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะกวดในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารัพสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกระทรวงยุติธรรม
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานระงับข้อพิพาท
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานคุ้มครองพยาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป

 1. ความรู้เกี่ยวกับกพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราบบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระ่ทรวงการคลังว่ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
 5. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกระทรวงยุติธรรม
 6. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 7. ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 • ความรู้เกี่ยวกับระเบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม/ชุดคำสั่ง ด้วยภาษา HTML5, CSS, JavaScript, PHP, JAVA, Python, TypeScrip, SQL
 • ความรู้เกี่ยวกับเว็บเซอร์วิซและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น JSON, XML เป็นต้น
 • ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา และดูแลระบบฐานข้อมูล
 • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Mobile Application
 • ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
 • ความรู้เกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการรักษาความมันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลบุคคล พ.ศ.2562
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตตอล พ.ศ.2562
 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพพัฒนาดิจิทอลเพื่อเศรษฐกิจและนโยบาย Thailand 4.0
 • การออกแบและพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
 • การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้การปฏิบัติงาน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. – 11 ส.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments