กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มิ.ย. -3 ก.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/9117/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง 

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะ จึงประกาศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเกษตร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตร

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชสวน ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 คือ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
 2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 คือ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
 2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 คือ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

นักวิชาการเงินและบัญชี

 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน ทางบัญชีทางการเงินและธนาคาร หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง
 2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 คือ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเกษตร

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดสอบหาวิธีหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยมาตรการต่างๆ แก้ไขพื้นที่ดินที่มีปัญหา เช่น ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทราย ดินลูกรัง ดินที่สูง พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นานอกเขตชลประทาน ดินที่ถูกชะล้างพังทลาย โดยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 2. ศึกษา วิจัยและพัฒนา ด้านชนิดและพันธุ์พืชใหม่ รวมถึงชนิดและอัตราของวัสดุปรับปรุงดินเพื่อนำมาปรับปรุงบำรุงดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และข้อจำกัด เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ติดตามความก้าวหน้าระบบ IT
 3. รวบรวมข้อมูลวัสดุการเกษตร ศึกษา วิจัยการใช้ที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรีย์ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
 4. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ ดิน น้ำ พืช
 5. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์
 6. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
 7. เตรียมตัวอย่างหญ้าแฝก การวิเคราะห์สายพันธุ์ทางด้าน DNA และการตรวจสอบและวิเคราะห์ DNA
 8. ปฏิบัติงานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเมล็ด การเจริญเติบโต และความงอกของหญ้าแฝก
 9. ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งจัดทำข้อมูลระบบเผยแพร่บน web site
 10. การถ่ายทอดเทคโนโลยี วางแผนการอนุรักษ์ดินและน้ำ แก้ไขปรับปรุงดินที่มีปัญหาการใช้ประโยชน์ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินต่างๆ ในการจัดทำหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน และโครงการพัฒนาที่ดินอื่นๆ
 11. จัดทำแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ
 12. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลดินเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการในด้านต่างๆ
 13. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใช้ศึกษา ทดลองค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์น้ำ พืช
 14. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์วิจัยและ ปรับปรุงฐานข้อมูลดิน
 15. สนับสนุนงานวิเคราะห์วิจัยทดสอบในด้านดินน้ำพืช
 16. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลการเกษตรเบื้องต้นเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรในโครงการต่างๆ
 17. วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมด้านการใช้ที่ดินปฏิบัติงานสำรวจภาคสนามปรับปรุงข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินผลิตแผนที่สภาพการใช้ที่ดินของพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจเพื่อการประเมินผลผลิต
 18. ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อประเมินพยากรณ์ผลผลิตพืชโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และข้อมูลจากดาวเทียมในการจัดทำแผนที่ต่างๆ
 19. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชและผลผลิตพืชได้แก่ลักษณะของดินน้ำภูมิอากาศและการจัดการเพื่อกำหนดเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจกำหนดเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่โครงการและบนพื้นที่สูงและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการศึกษาจำแนกพื้นที่ตามความเหมาะสมของการใช้ที่ดินเพื่อการจัดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ
 20. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรดินน้ำ เพื่อวางแผนการเกษตรในพื้นที่เกษตรแข่งขันและพอเพียง
 21. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้ที่ดินทางการเกษตรเพื่อใช้ในการจัดการดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัย
 22. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร บทวิจัย บทความทางการเกษตรหรือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินจากทุกแหล่งข้อมูล
 23. รวบรวม วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลทางการเกษตร ข้อมูลการพัฒนาที่ดิน และภูมิปัญญาเกษตรกรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จัดทำให้ออกมาอยู่ในลักษณะเอกสาร บทความหรือเอกสารคำแนะนำเพื่อการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภายในกรมฯ
 24. จัดหมวดหมู่เอกสารบทความ ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เป็นคลังข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหานำกลับมาใช้ใหม่
 25. ประสานและตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหัวหน้างานภายในกรมฯ
 26. ติดตามการปฏิบัติงานจากแบบรายงานและการออกพื้นที่จริงในงาน – โครงการที่ได้รับมอบหมายจากสำนักฯ
 27. ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านชนิดและพันธุ์พืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และข้อจำกัดดินเพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ
 28. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองด้านการใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบำรุงดินอย่างยั่งยืน
 29. เป็นผู้มีความรู้ในด้านการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการและสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบำรุงดินในระบบเกษตรยั่งยืน
 30. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้อต้นเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการด้านความสัมพันธ์ดินน้ำพืช
 31. รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆและภูมิอากาศเพื่อประมวลผลในการจัดทำระบบเตือนภัยต่างๆทั้งแห้งแล้งน้ำท่วมดินถล่ม
 32. วิเคราะห์ข้อมูลการเกษตรเพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมต่างๆประเภทพื้นที่แห้งแล้งพื้นที่ร้างดินดานและดินเค็ม
 33. ค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆในด้านการแก้ปัญหาดินและความเสื่อมโทรมของดิน
 34. 34. ทำหน้าที่ช่วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในการค้นคว้าข้อมูลงานวิชาการเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการนำเสนอโครงการ
 35. ศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย วิเคราะห์สถิติ เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ วิจัยในโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
 36. สาธิต การพัฒนาที่ดิน การผลิตพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 37. ปฏิบัติงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น งานทดสอบ สาธิตการพัฒนาที่ดิน
 38. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่หมอดินอาสา เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานเดียวกัน และหน่วยงานอื่นๆ
 39. ศึกษา ค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์และวิจัย เกี่ยวกับการสำรวจดินการปรับปรุงพันธุ์พืชเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรยั่งยืน การขยายพันธุ์หญ้าแฝก ฯลฯ
 40. ปฏิบัติงานอื่นๆตามรูปแบบการพัฒนาที่ดินที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคหรืองานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด (CEO)
 41. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี
 2. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
 3. รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
 4. ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆก่อนนำเสนอ
 5. ปฏิบัติงานด้านธุรการร่างและพิมพ์หนังสือราชการและการรับ – การส่งเอกสาร
 6. จัดเตรียมเอกสารการประชุมจัดทำรายงานต่างๆค้นคว้าและจัดเก็บเอกสาร
 7. รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการบันทึกข้อมูลต่างๆ
 8. จัดทำใบสำคัญ และเอกสารด้านการเงิน ด้านพัสดุระดับต้น ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
 9. ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเข้าระบบ GFMIS
 10. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานและรายงานสรุปเสนอ
 11. จัดเตรียม จัดเก็บและให้บริการข้อมูลแผนที่ต้นฉบับ ตลอดจนรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลแผนที่ต่างๆ
 12. จัดเก็บข้อมูลบริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ พืช และการปรับปรุงดิน
 13. บันทึก / พิมพ์ผลวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณทำรายงานวิจัยในส่วนวิจัยต่างๆ
 14. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 15. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. ปฏิบัติงานเตรียมการประชุม รายงานการประชุม จัดทำแผนงาน/งบประมาณติดตามผลการปฏิบัติงาน รวบรวมผลงานวิจัยและบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ
 2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองวิจัย
 3. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพยากรดินน้ำการใช้ที่ดินงานด้านวิชาการ เศรษฐกิจสังคมเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการดินและรูปแบบการพัฒนาที่ดิน
 4. วิเคราะห์สภาวะชนบทสภาพเศรษฐกิจสังคมปัญหาโอกาสจุดอ่อนและจุดแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการการจัดการดินให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรสนองความต้องการและการยอมรับของเกษตรกร
 5. ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
 6. ศึกษารายละเอียดของงานโครงการตามนโยบายและแผนงานของกรมฯ เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณประจำปี
 7. รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
 8. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเฉพาะทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 9. ประสานงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงาน-งบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
 10. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณของ โครงการตามนโยบายของกระทรวงฯ ที่ดำเนินการในลักษณะบูรณาการ
 11. จัดทำแผน / โครงการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกรมหรือจังหวัดโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาจังหวัดตามระบบผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO
 12. จัดทำแผน/โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะโครงการพระราชดำริ ติดตามประสานการทำงานรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน
 13. ปฏิบัติงานด้านติดตามผลการดำเนินงาน โครงการในภาพรวม ประเมินผล นำเสนอปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแผนงานของหน่วยงาน
 14. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลด้านวิชาการ และเศรษฐกิจ สังคม เพื่อใช้ในการวางแผน
 15. ปฏิบัติงานด้าน IT และสารสนเทศเพื่อปฏิบัติงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การประยุกต์การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาที่ดิน การสร้างเว็บไซต์ การเตรียมฐานข้อมูลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
 16. ประสานงานและกำกับดูแลการบริหารงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 17. จัดทำระเบียบวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมได้
 18. สามารถประสานงานทางระบบ Electronic กับหน่วยงานต่างๆ
 19. สามารถจัดทำ Power Point ในรูป Graphic และ Non- Graphic ประกอบการบรรยายในที่ประชุมได้
 20. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้กับผู้บังคับบัญชา
 21. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี

 1. ร่วมดำเนินการเบิกเงินทุกประเภทของส่วนกลางและการถอนคืนค่าปรับฯ การโอนสิทธิ/ลดวงเงินของส่วนภูมิภาค
 2. ช่วยจัดทำบัญชี ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีและจัดทำรายงานการเงินของกรมฯ
 3. ช่วยจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายที่เป็นเงินรายได้ โดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา 170
 4. ช่วยทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมฯ และประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสมในระบบ GFMIS ของกรมฯ
 5. ช่วยเก็บรักษาเอกสารใบสำคัญคู่จ่าย เพื่อให้ข้อมูลด้านบัญชีถูกต้องและครบถ้วน
 6. ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรับ – จ่าย ฝาก ถอน การเก็บรักษา การนำส่งเงิน ใบสำคัญแทนตัวเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยพิเศษ เงินสวัสดิการ
 7. ร่วมดำเนินเกี่ยวกับการจัดทำและบริหารสัญญายืมเงิน เงินทดรองราชการ
 8. ร่วมจัดทำเอกสาร กบข. กสจ. ภ.ง.ด. ประกันสังคม และออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 9. ร่วมจัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งการโอนจัดสรรงบประมาณทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 10. ช่วยขออนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง กปร. เงินกู้ งบฉุกเฉิน เงินกันไว้เหลื่อมปี และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 11. ร่วมจัดทำประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณและจัดทำเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน
 12. ช่วยดำเนินการกันเงินไว้เหลื่อมปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน การขออนุมัติหลักการ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 13. ร่วมวิเคราะห์รายการเบิกเงิน ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การติดตามผลและจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณงบกลางเงินนอกงบประมาณ/เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
 14. ร่วมพัฒนาและวางระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน การคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับโครงการปรับปรุงระบบบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 15. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำและจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรม
 16. ร่วมประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีระบบ GFMIS ระหว่างส่วนกลางกับหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค/หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค/หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคกับกรมบัญชีกลาง
 17. ร่วมตรวจสอบ วิเคราะห์รายงานการเงินของส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีในภาพรวมกรมหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค/หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค/หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคกับกรมบัญชีกลาง
 18. ร่วมเผยแพร่/ปรับปรุงข้อมูลด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ ในเว็บไซด์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
 19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเกษตร

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เช่น ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดินการวางแผนการใช้ที่ดินและการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ
 2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
 5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 7. ความรู้ด้านการวิเคราะห์จัดทําแผนงาน งบประมาณประจําปีและการเบิกจ่ายงบประมาณ
 8. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ
 2. ความรู้ในการศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ
 3. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนงาน/โครงการ การจัดทำงบประมาณ การติดตามและประเมินผล

นักวิชาการเงินและบัญชี

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ
 2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี การบริหารงบประมาณ การ วิเคราะห์งบการเงินการควบคุมภายใน การพัสดุ
 3. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 – 3 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาที่ดิน

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments