กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 มิ.ย. -2 ก.ค. 2563

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 มิ.ย. -2 ก.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมธนารักษ์"

ลิงค์: https://ehenx.com/9103/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดลพบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เพื่อปฏิบัติราชการในส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเืพ่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การคลัง การบริหาร นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

  1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดให้เช่า และการจัดทำสัญญาต่างตอบแทน
  2. ดำเนินการเกีย่วักบารใช้ที่ราชพัสดุและดำเนินการจัดให้เช่าต่างๆ การจัดให้เช่าการต่ออายุสัญญาเช่า การโอนสิทธิการเช่า การสืบสิทธิการเช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า เพื่อควบคุมดูแลรายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ และเพื่อลดปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
  3. ดำเนินการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ในที่เช่า รื้อถอน สิ่งก่อสร้างรวมทั้งการดำเนินการอนุญาตให้ผู้เช่านำสิทธิการเช่าอาคารไปผูกพันเงินกู้ เพื่อให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เช่า
  4. บำรุง ดูแลรักษาที่ราชพัสดุ และจัดทำแผนโครงการพัฒนาปรับปรุงที่ราชพัสดุ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และเป็นแนวทางในการบริหารการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ เรื่องร้องเรียน หรือข้อโต้แย้งกรณีต่างๆ เืพ่อหาข้อยุติปัญหา ให้เกิดความเป็นธรรม และไม่ให้รัฐสูญเสียผลประโยชน์
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

  ความรู้ทั่วไป

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์
  2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  4. การเมืองเศรษฐกิจและสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน
  5. คุณธรรม จริยธรรม
  6. ความรู้เกี่ยววกับการใช้ภาษาไทย ความรู้อื่นๆ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

  ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

  1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562
  2. กฎกระทรวง พ.ศ.2545
  3. ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์และนิติกรรมสัญญา
  4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน และกฎหมายผังเมือง
  5. ความรู้ด้านการตลาด และเศรษฐศาสตร์
  6. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธนารักษ์ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี 12 ซ.เทพสตรี 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 – 2 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.036770159

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments