สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มิ.ย. -13 ก.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี"

ลิงค์: https://ehenx.com/9082/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านพิธีการ),เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านประสานงานการเมือง),เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 มิ.ย. – 13 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยงานธุรการและเลขานุการ จัดทำบันทึก พิมพ์เอกสาร จัดทำ Presentation จัดหาและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เช่น งานช่วยอำนวยการ งานสารบรรณ การประสานราชการ และการร่างหนังสือราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพิธีการในภารกิจของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อาทิ การประสานงานในภารกิจด้านพิธีการ การประสานภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการ การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในด้านพิธีการ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในงานพิธีต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านการศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับภารกิจในการประสานงานการเมือง
งานกระทู้ถาม งานกรรมาธิการของ ส.ส. และ ส.ว. และงานข้อปรึกษาหารือของ ส.ส. และ ส.ว. สนับสนุนและประสานงานการประชุม จัดทำสรุประเบียบวาระและติดตามการประชุม ส.ส. และ ส.ว. ติดตามและรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ กลั่นกรอง ประสานแผน ประมวลแผน เสนอเพื่อประกอบกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนงานหรือโครงการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือมั่นคงของประเทศตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

๑. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้ชุดคำสั่งโปรแกรมสำเร็จรูปในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

๔. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑. มีความรู้ในวิชาการบริหารงานทั่วไปและงานเลขานุการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

๔. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

๕. มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)

๑. มีความรู้ด้านงานพิธีการ

๒. มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

๔. มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง)

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๓. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

๔. มีความสามารถในการประสานงาน

๕. มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๒. มีความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนงานต่างๆ ของรัฐบาล

๓. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์กลั่นกรอง สรุปประเด็น

๔. มีความสามารถในการประสานงาน

๕. มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 13 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments