กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 พ.ค. -25 พ.ค. 2565 รวม 23 อัตรา,

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 พ.ค. -25 พ.ค. 2565 รวม 23 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงวัฒนธรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/16807/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 พ.ค. – 25 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงวัฒนธรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการวัฒนธรรม

อัตราว่าง : 23 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการวัฒนธรรม

๔.๑ เพศชาย
๔.๒ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
๔.๓ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการวัฒนธรรม

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการวัฒนธรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ และลักษณะงานต้องใช้ทักษะเฉพาะ และสภาพการทำงานไม่น่าอภิรมย์ อาจมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ มีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อประกอบการพัฒนาและแนวทางการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
(๖) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็น ข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการวิเคราะห์งานวัฒนธรรม
(๓) รวบรวมข้อมูลและปัญหาในการดำเนินงานทางวัฒนธรรม เพื่อประกอบการ พิจารณาวางแผนการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานทางวัฒนธรรม
(๔) รวมรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาเบี่ยงเบน เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการ วางแผนดำเนินการเผ้าระวัง และสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม
(๕) เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(๖) ปฏิบัติงานรัฐพิธี งานศาสนพิธี และพิธีการต่างๆ
(๗) ปฏิบัติงานในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนี้าหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน ดินพระราชทาน และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ (หีบ โกศ)
(๘) ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ลำเลียงเครื่องประกอบเกียรติยศ สำหรับ การปฏิบัติในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน รวมทั้งดูแล บำรุง รักษา วัสดุ อุปกรณ์
(๙) ปฏิบัติหน้าที่แต่งตั้ง และถอนเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพ (หีบ โกศ) จิตกาธานในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่การสุกำ* ศพลงหีบ โกศ และนำหีบศพเข้าเตาเผาศพ
(๑๑) ปฏิบัติงานเครื่องสด (การแทงหยวก ดอกไม้) สำหรับตกแต่งจิตกาธาน
(๑๒) ปฏิบัติงานริ้วขบวนเวียนเมรุ ประกอบด้วย คนนำริ้วขบวน ฉัตรเบญจา เสลี่ยงพระ เสลี่ยงโกศ สัปทนพระ สัปทนโกศ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
(๑๓) ปฏิบัติงานนิมนต์พระสงฆ์ ดูแลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และเชิญผ้าไตร
(๑๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
*สุกำ หมายถึง การเอาผ้าขาวห่อศพและใซ้ด้ายดิบมัดตราสังแล้วบรรจุศพลงหีบ
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก1บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอใJหมาย
๓.๔ ด้านการบริการ
ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ภารกิจ ของส่วนราชการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

นักวิชาการวัฒนธรรม

๔.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านงานวัฒนธรรม
๑) ความรู้ทั่วไปในการปฏิบีตราชการ ดังนี้
(๑) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ,นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แภไขเพิ่มเติม
–    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๔๖๑
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
(๒) ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง สังคมไทยและสังคมโลก
๒) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม
(๑) ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจและหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม
(๒) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๓) ความรู้ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ในภารกิจ พิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
(๑) ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และงานศาสนพิธี
(๒) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
๕.๒ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการดังนี้ (๑) วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท1วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพิธีการศพ ที่ได้รับพระราชทาน
(๒) วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนพิธี (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)
(๓) วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) ประกอบด้วย
(๓.๑) การวัดดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) กำหนดให้ผู้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประเมินองค์ประกอบของร่างกาย ในด้านความเหมาะสมของสัดส่วนของร่างกายระหว่างนํ้าหนักกับส่วนสูง
(๓.๒) แรงบีบมือ (Hand Grip strength) (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) กำหนดให้ผู้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประเมินองค์ประกอบของร่างกาย ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและแขนท่อนล่าง
(๓.๓) ยืน-นง บนเก้าอี ๖๐ วินาที (๖๐ Seconds Chair Stand) (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) กำหนดให้ผู้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประเมินองค์ประกอบของร่างกาย ด้านความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อขา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงวัฒนธรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. – 25 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงวัฒนธรรม

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments