กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-3 ก.ค. 2563

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-3 ก.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมฝนหลวงและการบินเกษตร"

ลิงค์: https://ehenx.com/9032/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างอิเล็กโทรนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานพัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษานำส่ง การซ๋อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้จ่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
 2. จัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐาน การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา การเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
 3. ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 1. ตรวจซ่อมปรับแต่ง บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 2. ตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจสภาพอากาศชั้นบน อุปกรณ์เรดาร์ตรวจกลุ่มฝนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
 3. ตรวจสภาพอากาศทั้งภาคพื้น และภาคอากาศขณะทำการบิน
 4. บันทึกและรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสภาพอากาศประจำวัน
 5. สอบเทียบและปรับแต่งอุปกรณ์ตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจสภาพอากาศ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานพัสดุ

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงกรคลังว่ด้วยกรจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 5. ประกาศและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 2. ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 3 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments