สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-27 พ.ค. 2563

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-27 พ.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

สภากาชาดไทยเปิดรับสมัครสอบพนักงาน

"สภากาชาดไทย"

ลิงค์: https://ehenx.com/7565/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สภากาชาดไทย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครงาน

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3-5 ฝา่ยปฏิบัติการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดและประสบการณ์ ตั้งแต่รดับ ปวส., ปวท. ถึงระดับปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.,ปวท.,ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานปฏิบัติการ

 1. เพศชาย อายุ 21-40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียไบด้ในระดับเดียวกัน ถึง ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสำรวจ ก่อสร้าง โยธา นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Social Media และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  จัดทำรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ (สิ่งปลูกสร้างและที่ดิน) ดูแลงานรังวัดที่ดินและงานระวังชี้แนวเขตที่ดิน ตรวจสอบที่ดินและอาคาร และจัดทำแผนผังที่ดินและอาคาร รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

  1. จัดทำรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ (สิ่งปลูกสร้างและที่ดิน) โดยดำเนินการสำรวจที่ดินและอาคารตามโฉนดที่ได้รับมอบหมาย เขียนแผนผังที่ดินและอาคาร และวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ กฎหมาย การตลาด ราคาประเมิน เป็นต้น ของที่ดินและอาคารตามรายละเอียดที่ระบไว้ในโฉนดหรือแบบก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณา
  2. จัดการงานรังวัดที่ดินและระวังชี้แนวเขตที่ดิน โดยดำเนินการยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินกับสำนักงานที่ดินของท้องที่นั้นๆ และประสานงานกับช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน ในการระวังชี้แนวเขตที่ดินตามหนังสือแจ้งเรื่องชี้เขตที่ดินของสำนักงานที่ดิน เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ดินให้ถูกต้องตามที่ระบุในโฉนด และป้องกันผู้บุกรุกเข้ามาในที่ดิน
  3. ดำเนินการตรวจสอบที่ดินและอาคารที่มีผู้ที่ประสงค์จะบริจาค โดยสำรวจที่ดินตามโฉนดที่ดินและสภาพอาคารที่ผู้จะบริจาคมอบให้สภากาชาดไทย และจัดทำแผนผังที่ดินหรือแบบก่อสร้างอาคาร ประเมินราคาทุนทรัพย์ เพื่อรับมอบที่ดินหรืออาคารตามข้อมูลที่ผู้ประสงค์จะบริจาคได้แจ้งไว้
  4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย เศรษฐกิจและสังคม

  2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งงานที่สมัคร

  3. การสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อวัดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet

  4. การสอบวัดความเหมาะสมกับตำแห่ง (สัมภาษณ์) (100 คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  วิธีการสมัครงานพนักงาน สภากาชาดไทย :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่าบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตึกอำนวยการนรธรรม ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 – 27 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022564078

  ต่อ 22

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments