สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-29 พ.ค. 2563

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-29 พ.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

สภากาชาดไทยเปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่

"สภากาชาดไทย"

ลิงค์: https://ehenx.com/7566/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,070-21,090
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ด้วยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้งบุคคลเข้าปฏิบังานในสถาบัน จำนวน 2 อัตรา จึงประกาศการรับสมัคสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,070-21,090 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,070-21,090 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุไม่กิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
 3. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางบัญชี หรือ การเงิน ที่มีการศึกษาวิชาบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 5. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี การจัดทำงบการเงิน และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
 7. มีความคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเท และเสียสละเวลาให้กับงาน
 8. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 9. หากได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์วงเงินค้ำประกัน จำนวน 50,000-200,000 บาท ตามหลักเณฑ์ที่สถาบันกำนด

นักวิชาการศึกษา

 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุไม่กิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
 3. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการทำงานด้านการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
 5. หากมีประสบาการณ์การทำงานด้านการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
 8. มีความสามารถในการเขียนรายงานการประชุม / โครงการได้
 9. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 10. มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สถาบันกำหนด
 11. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (หากมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษแนบมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 12. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • Resume (ถ้ามี)

  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษระงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบปรมาณ การบัญชีทั่วไปของสถาบัน ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


  นักวิชาการศึกษา

  ปฏิบัิงานด้านวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา โดยรับผิดชอบงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประสานงานกับคณบดีวิชาบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการศึกษาประจำปีของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  1. สอบข้อเขียน
  – ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
  – ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
  – ทดสอบบุคลิกภาพ

  2. สอบคอมพิวเตอร์
  – ความรู้พื่้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Microsoft Word Excel Power Point

  3. สอบสัมภาษณ์
  – ความเหมาะสมกับตำแหน่ง


  นักวิชาการศึกษา

  1. สอบข้อเขียน
  – ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
  – ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
  – ทดสอบบุคลิกภาพ

  2. สอบคอมพิวเตอร์
  – ความรู้พื่้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Microsoft Word Excel Power Point

  3. สอบสัมภาษณ์
  – ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :สมัครอีเมล์  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครงาน ส่งใบสมัครงาน พร้อมแนบอกสารหลักฐาน โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” ส่งมาที่ E-mail: hr.recruit@stin.ac.th สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 – 29 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022564092

  หรือ 02256-4093-7 ต่อ 1153

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย

  แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments