กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 พ.ค. 2563 รวม 11 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กองบัญชาการกองทัพไทย"

ลิงค์: https://ehenx.com/7520/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์รักษาความปลอดภัย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในศูนย์รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชากรในศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย จะมีการสอบภาควิชาการ ได้แก่ การสอบความรู้ความสามารถในเรื่องภาษาท้องถิ่นและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย

การสอบคร้งนี้จะเป็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อการบรรจุเข้ารับราชการในศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ประเภทนายทหารประทวน โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้ความสามารถภาษาท้องถิ่นและภาษาประเภทศเพื่อนบ้าน บรรจุเเข้ารับราชการในศูนย์รักษาความปลอดภัย

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารประทวน เจ้าหน้าที่ประจำ ศรภ.

กลุ่มตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช., ปวท., ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายทหารประทวน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เป็นบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัครหรือพนักงานราชการ เพศชาย โดยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2533 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2545)
 2. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับราชการเป็ฯทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
 3. ต้องไม่เป็นผู้เข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการหรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ โดยมีใบสำคัญทางทหาร ดังนี้
  1. ทหารกองเกิน (แบบ สด.43) รับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกแล้ว โดยไม่ถูกเข้ากองประจำการ
  2. ทหารกองหนุน (แบบ สด.8 และ สด.3) ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 หรือผู้ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการแล้ว
 4. เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ ครบถ้วนในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563 (วันประกาศผลการสอบรอบสอง) โดยจะต้องมีหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาในระดับคุณวุฒิการศึกษาของตำหน่งที่สมัครเท่านั้น (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองไว้แล้วที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.thX
 5. มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 6. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และไม่เป็นโรค ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร รายละเอียดตามผนวก ข.
 7. ผู้สมัครสอบจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร มีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ไม่เป็นโรคเท้าแบน และไม่เป็นโรคตาบอดสี
 8. ไม่เป็นผู้บกร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเ็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ หรือการกระทำโดยปรมาท
 10. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 11. ไม่เป็นผู้ที่อยู่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะมีความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 12. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
 13. ไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด
 14. คุณสมบัติตามข้อ 6-13 ให้ใช้ผลการตรวจโรคของคณะกรรมการแพทย์ถือเป็นยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงคร้งเดียว โดยไม่ตรวจซ้ำอีกไม่ว่ากรณีใดๆ และจะไม่พิจารณาผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น
 15. พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองบัญชาการกองทัพไทยไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538
 16. สำหรับลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัดของส่วนราชการกระทรวงกลาโหม ที่สมัครสอบจะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติ และได้รับอนุญาตจากหน่วยต้นสังักดในระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ให้นำหลักฐานมาประกอบการรายงานตัวในรอบสุดท้าย

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ โดยสแกนเป็นไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ personnel.division2563@gmail.co.th ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 – 22 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองบัญชาการกองทัพไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments