กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 มิ.ย. 2563

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 มิ.ย. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบ

"กระทรวงการต่างประเทศ"

ลิงค์: https://ehenx.com/7521/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง การขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็ฯบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

ตามประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เรื่องการขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2563 นั้น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มระบาดมากขึ้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การลดการติดต่อระหว่างบุคคล การลดการเดินทาง การงดออกจากบ้าน ในการนี้ จึงขอขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเ็นบุคคลจ้างเหมาบริการตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-17,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Design / Graphic Design หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Photoshop และมีความสามารถในการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ อาทิ Infographic โปสเตอร์
 6. มีความรู้ความสามารถในด้านเทคนิคการบันทึกภาพและเสียง ตัดต่อภาพ ตกแต่งภาพ จัดทำวิดิทัศน์ ออแบบชิ้นงานสนับสนุนเนื้อหาการสื่อสารตามภารกิจกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 7. มีความขยัน อดทน พร้อมที่จะปฏิบังานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่งานต่างๆ ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 2. ปฏิบัติงานด้า่นเทคในการบันทึกภาพและเสียง เกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และตัดต่อภาพและเสียงเพื่อจัดทำวิดิทัศน์
 3. ปฏิบัติงานด้านการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงของกิจกรรมต่างๆ ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในและนอกสถานที่เพื่อเผยแพร่ผ่าน Facebook และช่องทาง Social media อื่นๆ
 4. ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงและเพิ่มเติมหัวข้อในเว็บไซต์ และบันทึกและจัดวางข้อมูลลงฐานข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสื่อแนวใหม่อื่นๆ
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้ร้บมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งเอสการการสมัครในรูปแบบ pdf ไปที่ email: tica@mfa.mail.go.th กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 – 10 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022035000

ต่อ 40203

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments