สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปล อดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-27 เม.ย. 2563

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปล อดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-27 เม.ย. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

"สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปล อดภัยและสร้างสรรค์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6902/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเืพ่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

ประเภท : เจ้านห้าที่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

  1. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ด้านการเงินหรือการบัญชี ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  2. มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในงานการเงิน หรือเทียบเท่างานที่เกี่ยวข้อง หรือมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณา
  3. เป็นผู้ที่ไม่มีรายชื่อในรายงานข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ดำเนินการด้านเบิกจ่ายเงิน จัดทำเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย และทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเ็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมายได้อย่ารวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  2. ดำเนินการด้านการเงิน จัดทำเอกสารหลักฐานการรับเงิน และทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรับเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  3. ดำเนินการ คำนวณและหักภาาี ณ ที่จ่ายและการนำส่งให้ตรงตามกฎหมายกำหนด
  4. ดำเนินการ และควบคุมการยืมเงินทดรองจ่ายของสำนักงานกองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
  5. ดำเนินการ และประสานงานกับธนาคารและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับ จ่ายเงินของสำนักงานกองทุนฯ
  6. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน รายงานสถานะ การเงิน และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานการเงินเพื่อประโยชน์ในการบริหารและตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานสนับสนุนและเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานกองทุน เพื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปล อดภัยและสร้างสรรค์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 27 เม.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปล อดภัยและสร้างสรรค์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments