กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 เม.ย. -24 เม.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6843/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ร้อยเอ็ด (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 เม.ย. – 24 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสังคมสงเคราะห์

ประเภท : บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักสังคมสงเคราะห์

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม งานครอบครัวอุปถัมภ์ ฯลฯ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานภายใต้การดำเนินงานกองทุนต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิตาม พ.ร.บ. ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหายของกระทรวงได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปฏิบัติงานตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง รวม 17 ฉบับ และระดับอนุบัญญัติ 7 กลุ่มกฎหมาย กลุ่มกฎหมายด้านเด็ก สตรีและครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและด้านการค้ามนุษย์และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
  3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคม
  5. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 – 24 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043511993

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments