กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ย. -23 พ.ย. 2564

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ย. -23 พ.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ลิงค์: https://ehenx.com/15676/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ย. – 23 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้วยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโทและ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เป็นที่ปรึกษาและขับเคลื่อนในงาน ดังนี้
1) ศึกษา วิจัย ทบทวน นโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน ภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและกลไกต่าง ๆ ของสหประชาชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2) เสนอแนวทางในการพัฒนา นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชน และสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและกลไกต่าง ๆ ของสหประชาชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในประเทศไทย ไปปรับปรุงและพัฒนา
3) ติดตาม วิเคราะห์ วางแผนการสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบรวมทั้งระบบดิจิตอล เพื่อเผยแพร่สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนให้ทันกับสถานการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและรัฐบาล
4) ศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอแนวทางการพัฒนานโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และรัฐบาล
5) ปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชน และลงพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในส่วนภูมิภาค
6) กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาจมีคำสั่งมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ได้และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยถือเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศนี้
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๖ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 – 23 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments